شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان و نام پديدآور:
آرام‍گ‍اه‌ ن‍ادرش‍اه‌ اف‍ش‍ار
موضوع:
خ‍راس‍ان‌
آرام‍گ‍اه‍ه‍ا
ب‍ن‍اه‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌
م‍ش‍ه‍د
م‍ج‍س‍م‍ه‌ه‍ا
آرام‍گ‍اه‌ ن‍ادر
زبان اثر:
فارسي
نوع:
همه انواع مدارک--تصاوير--عكس
توصیف:
ن‍م‍ای‍ی‌ از آرام‍گ‍اه‌ ن‍ادرش‍اه‌ اف‍ش‍ار در م‍ش‍ه‍د، ب‍ن‍ای‌ س‍ن‍گ‍ی‌ آرام‍گ‍اه‌، ت‍ن‍دی‍س‌ ن‍ادر س‍وار ب‍ر اس‍ب‌ و س‍ه‌ س‍رب‍از پ‍ش‍ت‌ س‍ر او ، چ‍ن‍د درخ‍ت‌ و چ‍ن‍د ب‍ازدی‍دک‍ن‍ن‍ده‌ در ع‍ک‍س‌ دی‍ده‌ م‍ی‌ش‍ود
جنس:
Image/jpg
شناسه كد كتاب:
430257
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
روابط
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :