صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
عنوان:
ماهیت سیاست اثر ج.د.ب. میلر
پديدآور:
/ترجمه محمد رفیعی‌مهرآبادی میلر، جان‌دونالد بروس، ۱۹۲۲- م Miller, J.D.B John Donald Bruce
نام سازمان:
دانشگاه تهران. دانشکده حقوق و علوم سیاسی اقتصادی
نوع ماده:
همه انواع مدارک--متون--پايان نامه
نوع فایل:
image/jpg
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها:
(کارشناسی): علوم سیاسی
موضوع:
ت‍وزی‍ع‌ ق‍درت‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌
ذات و ماهیت
قانون و سیاست
چکيده:
پژوهش حاضر شامل موارد ذیل است. سیاست و تنوع، فعالیت های سیاسی، قدرت سیاست، سیستم های اقتصادی و سیاسی، عدم تساوی اقتصادی و دیدگاههای سیاسی ...
شماره کتابشناسي ملي:
۱۲۷۸۵۷۶
يادداشت:
کتابنامه
يادداشت کلي:
چکیده
شناسه كد كتاب:
1278576
سال نشر:
، ۱۳۴۳
نیم نگاه | تحويل
192.168.32.137
نمایشگرهای مدرک
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: