7429438 , ‎‎پرونده استخدامی مظفر علی بیگلو
شناسنامه
عنوان و نام پديدآور:
‎‎پرونده استخدامی مظفر علی بیگلو
حقوق:
‎‎a
منبع:
‎‎۲۵۱/۱۰
زبان اثر:
per
نوع:
همه انواع مدارک--متون--سند
جنس:
image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
‎Civil Servants
‎eng
‎Recruitment
‎Labour Contracts
‎Wages
‎Name Catalogues
‎اس‍ت‍خ‍دام‌
‎ترک خدمت
‎ح‍ق‍وق‌ و دس‍ت‍م‍زده‍ا
‎ف‍ه‍رس‍ت‌ ه‍ای‌ اس‍ام‍ی‌
‎ق‍رارداد ه‍ای‌ ک‍ار
‎ک‍ارک‍ن‍ان‌ دول‍ت‌
نام تنالگان به منزله موضوع:
‎‎اداره دارائی زنجان ‎‎سازمان اسناد ایران
شماره کتابشناسي ملي:
‎‎۷۴۲۹۴۳۸
نام جغرافيايي به منزله موضوع:
‎‎‏‫‭Zanjan (Iran) ‎‎زنجان
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
‎‎‏‫پرونده استخدامی مظفر علی بیگلو کارمند زیر پایه دارائی زنجان، قرار داد استخدام، حقوق و دستمزدها، فهرست پرونده های ارسالی به سازمان اسنا د ایران و غیره.‬
داده هاي کلي پردازش:
20201230 per 50
شناسه كد كتاب:
7429438
منشا:
‎‎سازمان بازنشستگی کشوری
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :