شناسنامه
پديدآور:
ش‍ادی‌ آب‍ادی‌
عنوان:
ش‍رح‌ دی‍وان‌ خ‍اق‍ان‍ی‌
زبان اثر:
فارسي
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
شماره ثبت:
جمهوری اسلامی ایران
814813
توصیف:
آغ‍از ن‍س‍خ‍ه‌: رس‍وخ‌ و ن‍ه‍ای‍ت‌ وث‍وق‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ ب‍ود و اطاع‍ت‌ ام‍ر ای‍ش‍ان‌ دل‍پ‍ذی‍ر,ان‍ج‍ام‌ ن‍س‍خ‍ه‌: ای‌ ذره‌ه‍ا ب‍رخ‍ورد ب‍ی‍رون‌ ان‍دازد,: م‍ع‍رف‍ی‌ ک‍ت‍اب‌: رک‌. ش‍رح‌ دی‍وان‌ خ‍اق‍ان‍ی‌ ش‍ادی‌ آب‍ادی‌ دری‍ن‌ ف‍ه‍رس‍ت‌
جنس:
Image/jpg
شناسه كد كتاب:
814813
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :