صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه174.129.67.45
               
عنوان و نام پديدآور:
ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ روزن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ۱۳۸۰ - ۱۲۳۰
همکار:
اس‍ت‍ان‍داری‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ش‍رق‍ی‌
زبان اثر:
فارسی
نوع:
كتاب چاپي
ISBN:
‎964-446-091-x‬
‎964-446-091-x‬
LCC:
PN۵۴۴۹
‭/‮ال‍ف‌‬۹م‌۳۲
شماره رکورد کتابشناسي :
۰۷۹/۵۵۳
جنس:
Image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
م‍طب‍وع‍ات‌ -- ای‍ران‌ -- آذرب‍ای‍ج‍ان‌ -- ت‍اری‍خ‌ nli روزن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ای‍ران‌ -- آذرب‍ای‍ج‍ان‌ -- ت‍اری‍خ‌ nli
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
م‍ج‍ی‍دی‌، م‍وس‍ی‌، - ۱۳۱۵
شماره کتابشناسي ملي:
‭م‌۸۲-۴۵۸۶
شناسه افزوده (تنالگان):
س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و ك‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ ای‍ران‌. وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌. اداره‌ ك‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ش‍رق‍ی‌
يادداشتهاي مربوط به عنوان و پديدآور:
ص‌. ع‌. ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:(‎1851 - 2001‬)‎Moussa Majidi. The history and analysis of newspapers of Azarbayjan from 1230 to 1380 ‬.
داده هاي کلي پردازش:
20060718 per 50
شناسه كد كتاب:
685158
توصيف مجموعه:
مجموعه انتشارات سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران
نیم نگاه | تحويل

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: