صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
عنوان و نام پديدآور:
گزارش‌ها، اسناد و مکاتبات حکام خراسان با دربار ناصری در خصوص تکا‍پوهای روس در آخال، گوک‌تپه، عشق‌آباد و مرو
موضوع:
س‍پ‍ه‍س‍الار , ، ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ن‍ب‍ی‌خ‍ان‌ , ، ‏‫۱۲۴۳ - ‏۱۲۹۸ق.‏‬
ک‍ام‍ران‌ م‍ی‍رزا ق‍اج‍ار , ، ‏‫۱۲۳۴ - ۱۳۰۷.‏‬
ام‍ی‍ن‌ ال‍س‍ل‍طان‌ , ، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر ب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌ , ، ‏‫۱۲۷۵ - ‏۱۳۲۵ق.‬
امین‌الضرب , ، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌بن محمدحسین , ، ‏‫۱۲۵۰ - ‏۱۳۱۶؟ق.
امین‌الملک , ، اسماعیل‌بن محمد‌ابراهیم , ‏‫، ۱۲۸۴ - ‏۱۳۱۶ق.‬
آصف‌الدوله , ، غلامرضا‌بن حسین , ‏‫، ‏‫۱۲۶۰ - ‏۱۳۲۸ق.‬‬
ی‍زدان‍ی‌ ش‍ی‍رازی‌ , ، ع‍ب‍دال‍وه‍اب‌ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر , ، ‏‫۱۲۴۲ -‏ ۱۳۰۴ق.‬
شجاع‌الدوله , ، امیرحسین بن رضاقلی , ، ‏‫ - ‏۱۳۱۱ق.‬
س‍ه‍ام‌ال‍دول‍ه‌ , ، ی‍ارم‍ح‍م‍دخان , ‏‫۱۲۵۴؟ - ‏۱۳۲۱ ق.‬
ام‍ی‍ن‌ال‍دول‍ه‌ , ، ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د , ، ‏‫۱۲۶۰ - ‏۱۳۲۲ق.‬
رکن‌الدوله , ، علی‌نقی‌بن محمد‌تقی
محمد‌ایوب‌خان , ، شاه افغانستان , ‏‫، ‏‫۱۸۵۵ - ‏۱۹۱۴م.‬‬
صاحب‌اختیار , ، سلیمان , ‏‫، ‏‫ - ‏۱۳۰۹ق.‬‬
عمادالملک , ، محمد‌باقر , ‏‫، ‏‫ - ‏۱۳۱۲ق.‬‬
اسکوبلوف (فرمانده روسی)
حقوق:
a
منبع:
۲۹۵-۷۶۳۹
نوع:
سند
جنس:
image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
م‍رزه‍ا ت‍ج‍اوز م‍رزی‌ ت‍ج‍اوز ن‍ظام‍ی‌ ج‍ن‍گ‌ تحدید تجارت ب‍ازرگ‍ان‍ان‌ ت‍ج‍ارت‌ گ‍م‍رک‌ رودخ‍ان‍ه‌ه‍ا ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ حاکم راه‌ه‍ا ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ ن‍ظام‍ی‌ سربازان نگهداری و تعمیر اق‍وام‌ و ع‍ش‍ای‍ر ب‍ل‍وچ‌ه‍ا ایل زعفرانلو ایل هزاره ل‍ره‍ا ه‍زی‍ن‍ه‌ ه‍ا ع‍ی‍د ن‍وروز ه‍دای‍ا حقوق و دستمزد خارجیان ن‍ی‍روه‍ای‌ م‍س‍ل‍ح‌ غله ت‍ل‍گ‍راف‌ قورخانه م‍ال‍ی‍ات‌ه‍ا
نام تنالگان به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
ایران , . وزارت امور اقتصادی و دارایی . اداره کل بیوتات
شماره کتابشناسي ملي:
۴۱۲۰۷۱۸
نام جغرافيايي به منزله موضوع:
خراسان قوچان استرآباد بجنورد کلات سرخس درگز قهقهه مشهد ترکمنستان ‏‫عشق‌آباد (ترکمنستان)‬ ‏‫مرو (شهر باستانی)‬ آخال گوک تپه اتک
يادداشت کلي:
آلبوم شماره ۴۹۰ از مجموعه آلبومهای بیوتات سلطنتی دارای جلد مقوایی قهوه‌ای با روکش چرم.
داده هاي کلي پردازش:
20160120 per 50
شناسه كد كتاب:
4120718
نمايش | تحويل
54.81.158.195
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: