صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان و نام پديدآور:
ب‍ق‍ع‍ه‌ ش‍ی‍خ‌ ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌
موضوع:
آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ش‍رق‍ی‌
ب‍ن‍اه‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌
ص‍ف‍وی‍ان‌
م‍ع‍م‍اری‌ اس‍لام‍ی‌
ب‍ق‍ع‍ه‌ ش‍ی‍خ‌ ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌
اردب‍ی‍ل‌
ک‍اش‍ی‍ک‍اری‌
زبان اثر:
فارسي
نوع:
همه انواع مدارک--تصاوير--عكس
توصیف:
ن‍م‍ای‍ی‌ از ك‍اش‍ی‍ك‍اری‍ه‍ا و س‍ق‍ف‌ م‍ق‍رن‍س‌ ك‍اری‌ داخ‍ل‌ آرام‍گ‍اه‌ ش‍ی‍خ‌ ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌ در اردب‍ی‍ل‌
جنس:
Image/jpg
شناسه كد كتاب:
443332
نمايش | تحويل
192.168.32.137
نمایشگرهای مدرک
ویرایش های مدرک
روابط
کلید واژه ها
مدارک مشابه

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: