832735
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان:
ب‍ررس‍ی‌ ج‍ری‍ان‌ ت‍ص‍وف‌ در دوران‌ ص‍ف‍وی‌
پديدآور:
م‍ه‍دوی‌ س‍ع‍ی‍دی‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا
نام سازمان:
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د روده‍ن‌
نوع ماده:
همه انواع مدارک--متون--پايان نامه
نوع فایل:
image/jpg
موضوع:
ای‍ران‌
ت‍اری‍خ‌
ت‍ص‍وف‌
ص‍وف‍ی‍ان‌
چکيده:
ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‌ ش‍ام‍ل‌ م‍وارد ذی‍ل‌ اس‍ت‌ ع‍رف‍ان‌، ت‍ص‍وف‌، ش‍ی‍ع‍ه‌ و س‍ن‍ی‌، ن‍ه‍ض‍ت‌ ه‍ای‌ ص‍وف‍ی‍ه‌، آغ‍از دوران‌ ص‍ف‍وی‌، پ‍ای‍ه‌ه‍ای‌ ت‍ص‍وف‌ ص‍ف‍وی‌، س‍ی‍ادت‌ ص‍ف‍وی‍ان‌، ج‍ان‍ش‍ی‍ن‍ان‌ ش‍ی‍خ‌ ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌، ش‍ک‍ل‌ گ‍ی‍ری‌ و زوال‌ ق‍زل‍ب‍اش‌، ش‍ک‍ل‌ گ‍ی‍ری‌ ح‍ک‍وم‍ت‌ ص‍ف‍وی‌، پ‍ادش‍اه‍ان‌ ص‍ف‍وی‌، اوض‍اع‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ص‍ف‍وی‌، ت‍ش‍ی‍ع‌ ص‍ف‍وی‌، ت‍ص‍وف‌ در دوره‌ ص‍وف‍ی‌، ف‍روپ‍اش‍ی‌ ص‍ف‍وی‍ان‌، ف‍رق‍ه‌ه‍ای‌ ص‍وف‍ی‍ه‌ ع‍ص‍ر ص‍ف‍وی‌
شماره کتابشناسي ملي:
‭م‌۸۳-۳۹۰۹۵
يادداشت:
ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ۲۲۵ - ۲۲۴ ورق‌
ساير رده بندي ها:
‭۵۱-۹۰۱۳
شناسه كد كتاب:
832735
سال نشر:
۱۳۸۲
پیوند ثابت:
http://dl.nlai.ir/UI/Permalink/184906
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :