صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
عنوان و نام پديدآور:
ج‍ش‍ن‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر در اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
موضوع:
ب‍ازدی‍ده‍ا
اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ج‍ش‍ن‍ه‍ا
دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌
ج‍ش‍ن‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر
دان‍ش‌آم‍وزان‌
دخ‍ت‍ران‌
ن‍م‍ای‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا
ع‍ک‍س‍ه‍ا
پ‍س‍ران‌
زبان اثر:
فارسي
نوع:
همه انواع مدارک--تصاوير--عكس
توصیف:
ع‍ده‌ای‌ از دان‍ش‌آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر و پ‍س‍ر در ح‍ال‌ ب‍ازدی‍د از ن‍م‍ای‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ک‍س‌
جنس:
Image/jpg
شناسه كد كتاب:
440642
نمايش | تحويل
192.168.32.137
نمایشگرهای مدرک
ویرایش های مدرک
روابط
کلید واژه ها
مدارک مشابه
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: