شناسنامه
عنوان:
منهاج فی شرح صحیح مسلم بن حجاج
زبان اثر:
عربی
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
جنس:
منابع برگزيده ايران شناسي
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
احادیث اهل سنت -- نقد وتفسیر
يادداشتهاي کلي مربوط به اطلاعات توصيفي:
ذلک قالوا لعله لم یبلغه من الاحادیث و الله اعلم اخرا لمجلد الثانی من شرح صحیح مسلم رحمة الله ... و یتلوه کتاب النکاح انجام: کتاب الصلاة اختلاف العلماء فی اصل الصلاة و قیل هی الدعاء لاشتمالها علیه و هذا قول ... آغاز:
عنوانهاي گونه گون ديگر:
صحیح مسلم . شرح . الجامع الصحیح . شرح . شرح الجامع الصحیح
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
نووی ، یحیی بن شرف ، ۶۳۱-۶۷۶ ق.
نام عنوان به منزله موضوع:
مسلم بن حجاج ، ۲۰۴- ۲۶۱ ق. الجامع الصحیح -- نقد وتفسیر
يادداشت کلي:
زبان : عربی
يادداشتهاي مربوط به نسخه موجود:
یادداشت های مربوط به نسخه : حواشی اوراق نسخه: نسخه درحاشیه تصحیح شده. در آغاز نسخه ، کپی صفحه عنوان تا مقدمه ( ۴ برگ) دیوان جلالی احمدآبادی و در برگه بعدی نیز کپی صفحه مالکیت همان دیوان چسبانده شده است.
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
الجامع الصحیح یا صحیح مسلم دومین کتاب از کتابهای شش گانه احادیث اهل‌سنت است که بر آن شروح زیادی نوشته شده و از جمله این شروح ، شرح بسیار مختصر و مفید نووی می باشد. نسخ حاضر جلد دوم این اثر است که از کتب صلاة تا پایان کتاب حج را در بر دارد.
يادداشت منشاء:
در برگ ۲ مهری مربعی با سجع « صادق علی خان ۱۱۸۲». شکل و سجع مهر:
شناسه كد كتاب:
1038320
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :