شناسنامه
عنوان:
هویت و سیاست خارجی : روسیه در برابر غرب
پديدآور:
/نگارش جهانگیر کرمی کرمی، جهانگیر
نام سازمان:
دانشگاه تهران. دانشکده حقوق و علوم سیاسی اقتصادی
نوع ماده:
همه انواع مدارک--متون--پايان نامه
نوع فایل:
image/jpg
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها:
(دکترا): روابط بین‌الملل
موضوع:
رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌
س‍ی‍اس‍ت‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
س‍وس‍ی‍ال‍ی‍س‍م‌
ن‍ظری‍ه‌ ه‍ای‌ رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌
شماره کتابشناسي ملي:
۱۲۸۷۹۵۶
يادداشت:
کتابنامه: ص. ۲۱۱- ۲۲۵
نام جغرافيايي به منزله موضوع:
روسیه
شناسه كد كتاب:
1287956
سال نشر:
، ۱۳۸۱
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :