1095722
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان:
بررسی عوامل موثر بر نگه‌داری نیروی انسانی در آموزش و پرورش باغمک
پديدآور:
/تهیه کننده عبد الرحیم قاسمی‌برون قاسمی‌برون، عبدالرحیم
نام سازمان:
مدیریت آموزش وپژوهش استان خوزستان
نوع ماده:
همه انواع مدارک--متون--پايان نامه
نوع فایل:
image/jpg
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها:
( کارشناسی ارشد) : [ مدیریت ]
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌
ج‍ذب‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌
چکيده:
هدف پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر نگهداری نیروی انسانی در آموزش و پرورش باغمک. در این پروژه حجم نمونه ۱۱۰ نفر می باشد. نمونه آماری : نیروی انسانی شاغل در آموزش و پرورش باغمک ( صرفنظر از پست و سمت ) نمونه آماری این پروژه را تشکیل میدهند. روش نمونه گیری از روش تصادفی خوشه ای استفاده شده است که هر مدرسه یک خوشه محسوب می شود.
شماره کتابشناسي ملي:
۱۰۹۵۷۲۲
يادداشت:
کتابنامه: ص.۶۲
نام جغرافيايي به منزله موضوع:
ایران خوزستان باغمک
يادداشت کلي:
چکیده
شناسه كد كتاب:
1095722
سال نشر:
۱۳۸۳
پیوند ثابت:
http://dl.nlai.ir/UI/Permalink/301477
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :