صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
عنوان:
ت‍اری‍خ‌ ج‍ه‍ان‌آرا
موضوع:
ف‍ت‍ح‍ع‍ل‍ی‌ ق‍اج‍ار , ، ش‍اه‌ ای‍ران‌ , ، ‏‫۱۱۸۵ - ‏۱۲۵۰ق.‬
منبع:
۵-۱۲۲۵۹
زبان اثر:
فارسی
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
جنس:
image/jpg
يادداشتهاي کلي مربوط به اطلاعات توصيفي:
آغاز: , ب‍س‍م‍ل‍ه‌، ن‍ح‍م‍دک‌ ال‍ل‍ه‍م‌ ی‍ا م‍زل‍ک‌ الام‍روک‌ ال‍م‍ل‍ک‌ ت‍وت‍ی‌ ال‍م‍ل‍ک‌ م‍ن‌ ت‍ش‍اء انجام: , ه‍م‍ای‌ ش‍ک‍س‍ت‍ه‌ ب‍ال‌ از ع‍ن‍ای‍ات‌ گ‍ون‍اگ‍ون‌ ش‍اه‍ن‍ش‍اه‍ی‌ خ‍رم‌ و مس‍رور
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
/ م‍ح‍م‍دص‍ادق‌ب‍ن‌م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر مروزی ه‍م‍ای‌ م‍روزی‌ , ، م‍ح‍م‍د ص‍ادق‌ , ، ق‍رن‌۱۳ق‌.
شماره کتابشناسي ملي:
‭ف‌۲۲۵۹
نام جغرافيايي به منزله موضوع:
ایران , -- تاریخ , -- قاجاریان، ۱۱۹۳ - ۱۳۴۴ق. Iran , -- History , -- Qajars, 1779 - 1925
يادداشتهاي مربوط به شماره هاي شناسايي:
۲۲۵۹ف ۱۷۹/م
يادداشت کلي:
زبان: فارسی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
بنگرید به تاریخ جهان آرا در فهرست همین کتابخانه
يادداشت منشاء:
یادداشت اهداء: , اهداء به فتحعلیشاه قاجار
شناسه كد كتاب:
814524
نمايش | تحويل
192.168.32.137
نمایشگرهای مدرک
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: