شناسنامه
عنوان:
ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ اق‍ت‍دار م‍ردم‌ در ن‍ظام‌ ح‍ک‍وم‍ت‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ و ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ (ق‍وه‌ م‍ج‍ری‍ه‌)
پديدآور:
غ‍لام‍ی‌، ال‍ت‍ف‍ات‌
نام سازمان:
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ح‍ق‍وق‌ و ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌
نوع ماده:
همه انواع مدارک--متون--پايان نامه
نوع فایل:
image/jpg
موضوع:
ای‍ران‌
ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
ق‍وه‌ م‍ج‍ری‍ه‌
چکيده:
ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
شماره کتابشناسي ملي:
‭م‌۸۴-۲۷۳۱۲
يادداشت:
ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ۲۵۹ - ۲۵۳ ورق‌
ساير رده بندي ها:
‭۵۱-۱۲۳۶۰
شناسه كد كتاب:
834536
سال نشر:
۱۳۸۰
پیوند ثابت:
http://dl.nlai.ir/UI/Permalink/219348
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :