2617016 , امور مربوط به درآمدهای شهرداری قشم
شناسنامه
عنوان و نام پديدآور:
امور مربوط به درآمدهای شهرداری قشم
حقوق:
a
منبع:
۲۹۳/۵۰۰۵۸
زبان اثر:
per
نوع:
همه انواع مدارک--متون--سند
جنس:
image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
بخشنامه‌ها , ب‍ی‍م‍اران‌ , ح‍س‍اب‍داری‌ , درآم‍ده‍ا[۱] , ش‍ه‍رداری‌ه‍ا , ع‍وارض‌ , گ‍زارش‌ ه‍ا , گ‍م‍رک‌ , ه‍زی‍ن‍ه‌ ه‍ا
نام تنالگان به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
استانداری خوزستان
نام تنالگان به منزله موضوع:
. وزارت کشور , ایران , بانک مرکزی ایران
شماره کتابشناسي ملي:
۲۶۱۷۰۱۶
نام جغرافيايي به منزله موضوع:
بندرعباس , جزیره قشم
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
‏‫آمار درآمدهای شهرداری قشم در ماه‌های مختلف سال ۱۳۴۶ و دو نسخه از برنامه مصوب عمرانی سال ۱۳۴۶ ٬ چک بابت سهمیه دو ماهه عواید جایگزین عوارض و عوارض وصولی فعلی شهرداری قشم .‬
داده هاي کلي پردازش:
20120107 per 50
شناسه كد كتاب:
2617016
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :