صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
A second Journey through Persia, Armenia, and Asia Minor to Constattinople betwean the years 1810 and 1816 with...‏‫‬‭‭/by James Morier.
عنوان و نام پديدآور:
گزیده ؛ عباس‌میرزا‌قاجار، ۱۲۰۳-۱۲۴۹ق.؛سفرنامه‌ها؛ایران -- سیر و سیاحت -- قرن ۱۳ق؛آسیای صغیر--سیر و سیاحت
موضوع:
French
زبان اثر:
Morier, James Justinian
James Justinian
مولف:
‏‫‬‭London‏‫‬‭: Printed for Longman Hurst. Rees, O
تاریخ انتشار:
كتاب چاپي
نوع:
France
شماره ثبت:
Image/jpg
جنس:
1
شماره جلد:
نسخه 1
شماره نسخه:
نیم نگاه | تحويل
54.162.165.158
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: