شناسنامه
عنوان:
ن‍خ‍ب‍ه‌
منبع:
۵-۱۵۰۵۵
زبان اثر:
فارسی
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
جنس:
image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
فقه جعفری , -- قرن ‏‫۱۳ق.‏‬ *Islamic law, Ja'fari , -- 19th century ‏‫طهارت (فقه)‬ *Taharat (Islamic law) نماز , -- متون قدیمی تا قرن ۱۴ Salat , -- Early works to 20th cenutry
يادداشتهاي کلي مربوط به اطلاعات توصيفي:
آغاز: , ب‍س‍م‍ل‍ه‌. ح‍م‍د و ث‍ن‍ای‌ ب‍ی‍ح‍د و اح‍ص‍ا م‍خ‍ص‍وص‌ ب‍ارگ‍اه‌ ک‍ب‍ری‍ای‍ی‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ج‍واه‍ر بحار معرفتش کنزالفوائد امال و امانی را جامع دوافی و داروی مرحمتش در ازاله سودا عدم از چهره ممکنات کافی و تریاق مغفرتش... انجام: , ...و امثال آن و در هیچیک اراده ماندن ده روز نداشته باشد و در مابین م‍ج‍م‍وع آن‍ه‍ا ب‍ق‍در ه‍ش‍ت‌ ف‍رس‍خ‌ ن‍ب‍اش‍د ب‍ای‍د ت‍م‍ام‌ ن‍م‍ای‍د و اح‍وط ع‍لاوه‌ ن‍م‍ودن‌ ق‍ص‍ر اس‍ت‌ ب‍ر آن‌ ت‍م‍ت‌
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
/ محمدابراهیم‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ خ‍راس‍ان‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌ ک‍رب‍اس‍ی‌ , ، م‍ح‍م‍داب‍راه‍ی‍م‌ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ , ‏‫، ‏‫۱۱۸۰ -‏‬ ۱۲۶۲ق‬.
شماره کتابشناسي ملي:
‭ف‌۵۰۵۵
يادداشت کلي:
زبان: فارسی
يادداشتهاي مربوط به نسخه موجود:
حواشی اوراق: , رساله در حاشیه تصحیح شده و ح‍واش‍ی‌ ب‍ا ن‍ش‍ان‌ "ض‌، ص، ال‍ی‌، میرزا" یادداشت های مربوط به نسخه : , چند یادداشت در حاشیه برگ ۱و۲ از طرف حاشیه نویس مبنی به جایز بودن عمل به این رساله نوشته شده است.
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
بنگرید به شماره بازیابی ۱۴۲۸۰(۳/۴۲۸۰ف‌) در فهرست ه‍م‍ی‍ن‌ کتابخانه. نسخه حاضر ش‍ام‍ل‌ م‍ب‍ح‍ث‌ طه‍ارت‌ و ص‍لاه‌ و طبق یادداشت (برگ ۱۸۵ب) در س‍ال‌ ۱۲۳۴ق‌. ب‍ا ن‍س‍خ‍ه‌ اص‍ل‌ م‍ق‍ابل‍ه‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌.
شناسه كد كتاب:
817997
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :