شناسنامه
عنوان و نام پديدآور:
‎‎اصلاحات ارضی روستای ژیوار از توابع مریوان در استان کردستان
حقوق:
‎‎a
منبع:
‎‎‏‫۳۲۰/۱۱۷۳۱‬
زبان اثر:
per
نوع:
همه انواع مدارک--متون--سند
جنس:
image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
‎اراض‍ی‌ ک‍ش‍اورزی‌
‎اص‍لاح‍ات‌ ارض‍ی‌
‎ب‍ی‍ع‌
‎ث‍ب‍ت‌ ام‍لاک‌
‎روستا‌‌ها
‎س‍ن‍د م‍ال‍ک‍ی‍ت‌
نام تنالگان به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
‎‎‎. وزارت کشاورزی , ‎ایران
نام تنالگان به منزله موضوع:
‎‎‎‎اداره کشاورزی و عمران و اصلاحات ارضی استان کردستان , ‎ثبت کل اسناد واملاک , ‎سازمان امور اراضی
شماره کتابشناسي ملي:
‎‎‎۲‎۴‎۸‎۱‎۸‎۱‎۰
نام جغرافيايي به منزله موضوع:
‎‎‎‎سنندج , ‎کردستان , ‎مریوان
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
‎‎‏‫سند واگذاری اراضی روستای ژیوار از عباس اژدر، به اداره کشاورزی و عمران و اصلاحات ارضی،تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ۱۶ سنندج.‬
داده هاي کلي پردازش:
20110916 per 50
شناسه كد كتاب:
2481810
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :