شناسنامه
عنوان:
طرب‌ ال‍ق‍ل‍وب‌
موضوع:
م‍خ‍ت‍ار ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍ب‍ی‍د , ، ‏‫۱ - ‏۶۷ق.‬
منبع:
۵-۱۴۴۱۶
زبان اثر:
فارسی
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
جنس:
image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
شیعه , -- تاریخ , -- قرن ‏‫۱ق.‏‬ شیعیان , -- جنبش‌ها و قیام‌ها ‏‫واقعه کربلا، ۶۱ق.‏‬
يادداشتهاي کلي مربوط به اطلاعات توصيفي:
آغاز: , ب‍س‍م‍ل‍ه‌. اب‍ت‍دا ک‍ردم‌ ب‍اس‍م‌ ذو ال‍ج‍لال‌ * ق‍ادر ح‍ق‌ ق‍ی‍وم‌ لاش‍ری‍ک‌ ب‍ی‍زوال‌... (ب‍رگ‌ ۳۷ب) انجام: , ... اب‍وم‍س‍ل‍م‌ و اف‍ت‍ادن‌ خ‍لاف‍ت‌ ازو ب‍اق‍ی‌ ال‍ع‍ل‍م‌ ع‍ن‍دال‍ل‍ه‌ ت‍ع‍ال‍ی‌ و ال‍ح‍م‍دل‍ل‍ه‌ ...و الصلوات و السلام علی محمد سید الانام و علی آله و رحبه و الکرام و سلما تسلیما کثیرا کثیرا آمین انجامه: , ... ت‍م‍ت‌ ال‍ک‍ت‍اب‌ بعون الله الملک الوهاب در بیست یکم ماه ذیحجة الحرام س‍ن‍ه‌ ۱۲۶۴ ت‍م‍ام‌ ش‍د
عنوانهاي گونه گون ديگر:
م‍خ‍ت‍ارن‍ام‍ه‌
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
/ م‍ح‍م‍دق‍اس‍م‌ واع‍ظ رازی‌ رازی‌ , ، م‍ح‍م‍دق‍اس‍م‌
نام خاندان به منزله موضوع:
امویان , --تاریخ
شماره کتابشناسي ملي:
‭ف‌۴۴۱۶
يادداشتهاي مربوط به شماره هاي شناسايي:
۶۱۶-۲۷۳
يادداشت کلي:
زبان: فارسی
يادداشتهاي مربوط به نسخه موجود:
توضیحات صحافی: , از م‍ج‍ل‍س‌ دوم‌ ب‍ه‌ ب‍ع‍د ج‍اب‍ج‍ا و در اول نسخه ص‍ح‍اف‍ی‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. یادداشت های مربوط به نسخه : , در ب‍رگ‌۱۸۲ آی‍ه‌ای‌ از ق‍رآن‌ ن‍وش‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ ک‍ه‌ اگ‍ر ک‍س‍ی‌ دچ‍ار ب‍ی‍م‍اری‌ ش‍د آن‍را ب‍خ‍وان‍د ش‍ف‍ا م‍ی‌ی‍اب‍د، در ب‍رگ‌۱۸۳دوازده‌ ام‍ام‌ خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ی‍ر و در ب‍رگ‌۱۸۳ب اب‍ت‍دای‌ ک‍ت‍اب‌ "م‍ع‍ال‍م‌ال‍دی‍ن‌ و م‍لاذ ال‍م‍ج‍ت‍ه‍دی‍ن‌" آم‍ده‌ اس‍ت‌.
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
در ت‍اری‍خ‌ م‍خ‍ت‍ار ب‍ن‌ اب‍ی‌ع‍ب‍ی‍د ال‍ث‍ق‍ف‍ی‌ از اول‌ ح‍ب‍س‌ ت‍ا ق‍ت‍ل‌ او ش‍ام‍ل‌ م‍ق‍دم‍ه‌ و دوازده‌ م‍ج‍ل‍س‌ اس‍ت‌. ن‍س‍خ‍ه‌ ح‍اض‍ر ت‍ا م‍ج‍ل‍س‌ ده‍م‌ را در بر دارد و از م‍ج‍ل‍س‌ دوم‌ ب‍ه‌ ب‍ع‍د ج‍اب‍ج‍ا و در اول نسخه ص‍ح‍اف‍ی‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌.
يادداشت منشاء:
شکل و سجع مهر: , م‍ه‍ر ب‍ی‍ض‍ی‌ ک‍وچ‍ک‌ [م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌] (ب‍رگ‌۱۸۲ب)
شناسه كد كتاب:
816764
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :