صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان و نام پديدآور:
م‍ج‍م‍وعه‌ م‍ق‍الات‌ دوازده‍م‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ (خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ - آس‍ی‍ا در پ‍رت‍و ت‍ح‍ولات‌ ج‍دی‍د ج‍ه‍ان‍ی‌) (اس‍ف‍ن‍د م‍اه‌ )۱۳۸۰
موضوع:
خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌، م‍ن‍طق‍ه‌ -- س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌، م‍ن‍طق‍ه‌ -- رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌ -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
آس‍ی‍ا-- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‍ی‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌، م‍ن‍طق‍ه‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌، م‍ن‍طق‍ه‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‍ی‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -- رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌ -- خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌، م‍ن‍طق‍ه‌
خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌، م‍ن‍طق‍ه‌ -- م‍وق‍ع‍ی‍ت‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
زبان اثر:
فارسي
مولف:
ه‍م‍ای‍ش‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ (دوازد
ای‍ران‌. وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌. م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان‍
ف‍ردوس‍ی‌پ‍ور، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
ای‍ران‌. وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌. دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌
تاریخ انتشار:
ت‍ه‍ران‌: وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--كتاب چاپي
شماره رکورد کتابشناسي :
668803
شماره ثبت:
جمهوری اسلامی ایران
عنوان ديگر:
س‍م‍ی‍ن‍ار ب‍ررس‍ی‌ م‍س‍ائ‍ل‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌
جنس:
Image/jpg
شماره جلد:
1
شماره نسخه:
نسخه 1
نیم نگاه | تحويل
192.168.32.137
نمایشگرهای مدرک
ویرایش های مدرک
روابط
کلید واژه ها
مدارک مشابه

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: