صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
Histoire de Thamas Kouli -Kan, sophi de Perse
عنوان و نام پديدآور:
ن‍ادر اف‍ش‍ار، ش‍اه‌ ای‍ران‌، ق‌۱۱۶۰ - ۱۱۰۰
موضوع:
English
زبان اثر:
1741=1120
تاریخ انتشار:
كتاب چاپي
نوع:
1120 9الف9د/1265 DSR
LCC:
جمهوری اسلامی ایران
شماره ثبت:
Image/jpg
جنس:
1
شماره جلد:
نسخه 1
شماره نسخه:
نیم نگاه | تحويل
54.196.86.89
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: