صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
عنوان و نام پديدآور:
مجمع‌البحرین و مطلع‌النیرین (منتخب - ویرایشی)
حقوق:
a
منبع:
۶-۲۷۷۴
زبان اثر:
عربی
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--چاپ سنگي
جنس:
image/jpg
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
مؤلف دراین فرهنگ لغت غرائب و لغات مشکله قرآن و احادیث را به ترتیب حروف آخر کلمات گردآوری کرده است .
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
احادیث -- واژه ‌نامه‌ها زبان عربی-- واژه‌ نامه‌ها
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
/فخرالدین بن محمد رماحی طریحی ، فخرالدین بن محمد ، ۹۷۹-۱۰۸۵ ق.
عنوان به منزله موضوع:
قرآن -- واژه نامه ها
ساير رده بندي ها:
۶-۴۱۵ : ث ۵۲۹۱۹ (جلد مقوایی، روکش‌تیماج‌عنابی) ۶-۳۱۰۰ (جلد مقوایی با روکش تیماج قهوه‌ای؛ یادداشت وقف دستنویس و با مرکب مشکی ، به خط تحریری « هوالواقف قد شهرتی هذالمجلد من کتاب مجمع البحرین حضرت الشاهزاده للاکرم الاحشم ابوالملوک دام ...فی شهر ربیع المولود من شهور سنه ۱۳۰۰» همراه با ۲ مهربیضی به سجع «علی مع الحق و الحق مع علی» و ناخوانا در صفحه ابتدای کتاب) ۶-۲۹۰۱۴ (جلد مقوایی با روکش تیماج قهوه‌ای ، مجدول ضربی) ۶-۲۹۳۹۵ (جلد مقوایی با روکش تیماج سبز ، مجدول ضربی ؛ مهر بیضی نیمه خوانا با سجع « ...محمدتقی الی الله» صفحه ابتدای کتاب ) ۶-۳۱۸۱۶ (جلد مقوایی با روکش تیماج قهوه‌ای ؛ یادداشتی دستنویس به خط تحریری و با مرکب مشکی در حوال شیخ فریدالدین بن ..نجفی در صفحه ابتدای کتاب‌)
يادداشت کلي:
زبان: عربی
يادداشت عمليات:
نسخه بررسی شد.
داده هاي کلي پردازش:
20070520 per 50
يادداشت منشاء:
شکل و سجع مهر: , مهرخشتی » ملاحظه شد« با نشان شیر و خورشید و مهر بیضی با شنان » ولی‌الله الحسینی«.
شناسه كد كتاب:
1045554
نمايش | تحويل
192.168.32.137
نمایشگرهای مدرک
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: