شناسنامه
عنوان و نام پديدآور:
س‍ی‍اه‌خ‍ان‌ ش‍ی‍رازی‌
موضوع:
س‍ی‍اه‌خ‍ان‌ش‍ی‍رازی‌
زبان اثر:
فارسي
نوع:
همه انواع مدارک--تصاوير--عكس
توصیف:
ت‍ص‍وی‍ری‌ اس‍ت‌ از س‍ی‍اه‌خ‍ان‌ ک‍ه‌ روی‌ ص‍ن‍دل‍ی‌ ن‍ش‍س‍ت‍ه‌ اس‍ت‌ و در ک‍ن‍ارش‌ ی‍ک‌ پ‍س‍ر ن‍وج‍وان‌ م‍ش‍اه‍ده‌ م‍ی‍ش‍ود
جنس:
Image/jpg
شناسه كد كتاب:
439432
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
روابط
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :