شناسنامه
پديدآور:
ن‍ظام‌اب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌ س‍اوج‍ی‌؛ ک‍ات‍ب‌ م‍ح‍م‍دطاه
م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ام‍ل‍ی‌
عنوان:
ج‍ام‍ع‍ه‌ ع‍ب‍اس‍ی‌
موضوع:
ف‍ق‍ه‌ ج‍ع‍ف‍ری‌,nli,۴۴/چ‌۱۰۵۷
زبان اثر:
فارسي
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
شماره ثبت:
جمهوری اسلامی ایران
818165
توصیف:
آغ‍از ن‍س‍خ‍ه‌: "ب‍س‍م‍ل‍ه‌. ال‍ح‍م‍دال‍ل‍ه‌ رب‌ ال‍ع‍ال‍م‍ی‍ن‌...ام‍اد ب‍ع‍د چ‍ون‌ ت‍وج‍ه‌ خ‍واه‍ر م‍ل‍ک‍وت‌ ن‍اظر اش‍رف‌ اق‍دس‍ی‌ م‍ک‍ب‌ آس‍ت‍ان‌ ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‍طال‍ب‌...",ان‍ج‍ام‌ ن‍س‍خ‍ه‌: "...م‍ق‍رون‌ دارد و ب‍س‍ی‍ط زم‍ی‍ن‌ ای‍ن‌ پ‍ادش‍اه‌ را م‍س‍ل‍ک‌ ک‍رده‌ اع‍دای‌ دی‍ن‌ و دول‍ت‌ را ه‍م‍ی‍ش‍ه‌ م‍ق‍ه‍ور و م‍ن‍ک‍وب‌ ک‍رد ان‍اد ب‍ح‍ق‌ ال‍ن‍ب‍ی‌ و ال‍ه‌الام‍ج‍اد ه‍ذال‍ک‍ت‍اب‌ ن‍س‍خ‍ه‌ ج‍ام‍ع‌ ع‍ب‍اس‍ی‌...ن‍ی‍ازی‌ ک‍ش‍م‍ی‍ری
جنس:
Image/jpg
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :