شناسنامه
عنوان:
نقش ساختار دولت و ماهیت نخبگان در توسعه‌یافتگی خاورمیانه , : بررسی مقایسه‌ای ایران، ترکیه و مصر
پديدآور:
/نگارش محمدحسین حافظیان حافظیان، محمدحسین
نام سازمان:
دانشگاه تهران. دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نوع ماده:
همه انواع مدارک--متون--پايان نامه
نوع فایل:
image/jpg
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها:
‏‫(دکترا) : علوم سیاسی ‬
موضوع:
ن‍خ‍ب‍گ‍ان‌ ح‍ک‍وم‍ت‍ی‌
ت‍وس‍ع‍ه‌ ی‍اف‍ت‍گ‍ی‌
شماره کتابشناسي ملي:
۱۲۹۷۲۶۸
يادداشت:
کتابنامه : ص. ۳۰۴- ۳۱۳
نام جغرافيايي به منزله موضوع:
خاورمیانه ایران مصر ترکیه
يادداشت کلي:
چکیده
شناسه كد كتاب:
1297268
سال نشر:
، ۱۳۸۳
پیوند ثابت:
http://dl.nlai.ir/UI/Permalink/185947
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :