814461 , ‎‎م‍ک‍ات‍ی‍ب‌ ع‍ی‍ن‌ال‍ق‍ض‍ات‌ ه‍م‍دان‍ی‌
شناسنامه
عنوان:
‎‎م‍ک‍ات‍ی‍ب‌ ع‍ی‍ن‌ال‍ق‍ض‍ات‌ ه‍م‍دان‍ی‌
منبع:
‎‎۵-۱۲۱۷۷
زبان اثر:
per
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
شماره رکورد کتابشناسي :
814461
تاریخ ایجاد:
814461
جنس:
image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
‎-- ‏‫ قرن ۶ق.‬ ‎نامه‌های فارسی ‎-- 12th century ‎Persian letters ‎Mysticism ‎Sufism ‎تصوف ‎عرفان
يادداشتهاي کلي مربوط به اطلاعات توصيفي:
‎‎‎آغاز: , ‎خ‍ب‍ث‌ از ش‍روط ن‍م‍از و ف‍ق‍ه‍ا چ‍ن‍ی‍ن‌ گ‍وی‍ن‍د ک‍ه‌ ... ‎‎‎انجام: , ‎ان‍ه‌ ل‍ق‍ادر ال‍ک‍ری‍م‌ ال‍رووف‌ ال‍رح‍ی‍م‌ و ال‍س‍لام‌ و ال‍ح‍م‍دل‍ل‍ه‌ رب‌ال‍ع‍ال‍م‍ی‍ن‌ و ص‍ل‍وات‍ه‌ ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍د و آل‍ه‌ اج‍م‍ع‍ی‍ن‌
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
‎‎‎, Abd Allah ibn Muhammad , ‎Ayn al-Qudah al-Hamadhani ‎‎‎‎، ‏‫۴۹۲ - ‏۵۲۵ ق.‬ , ‎، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د , ‎ع‍ی‍ن‌ال‍ق‍ض‍اه‌
شماره کتابشناسي ملي:
‎‎‭ف‌۲۱۷۷
يادداشتهاي مربوط به شماره هاي شناسايي:
‎‎۲۱۷۷ف ‎‎۷۶۶/م
يادداشت کلي:
‎‎زبان: فارسی ‎‎تاریخ تالیف: قرن ۶ق.
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
‎‎ای‍ن‌ ن‍س‍خ‍ه‌ ح‍اوی‌ م‍ک‍ت‍وب‍ات‌ ع‍ی‍ن‌ ال‍ق‍ض‍ات‌ ه‍م‍دان‍ی‌ ص‍وف‍ی‌ م‍ع‍روف‍س‍ت‌ دری‍ن‌ م‍ک‍ت‍وب‌ه‍ا م‍ب‍اح‍ث‌ ب‍س‍ی‍اری‌ از ع‍رف‍ان‌ و ت‍ص‍وف‌ طرح‌ و ب‍م‍خ‍اطب‍ی‍ن‌ گ‍وش‍زد م‍ی‍ش‍ود. م‍ت‍اس‍ف‍ان‍ه‌ ق‍س‍م‍ت‌ اول‌ و ص‍ف‍ح‍ات‌ چ‍ن‍دی‌ از اب‍ت‍دای‌ ن‍س‍خ‍ه‌ اف‍ت‍اده‌ اس‍ت‌ و آن‍چ‍ه‌ ب‍اق‍ی‌ اس‍ت‌ ح‍اوی‌ ۸۶ م‍ک‍ت‍وب‌ از ع‍ی‍ن‌ ال‍ق‍ض‍ات‌ اس‍ت‌
يادداشت منشاء:
‎‎‎شکل و سجع مهر: , ‎مهر ناصرالدین شاه در صفحه اول
شناسه كد كتاب:
814461
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :