7429487 , ‎‎استخدام موقت معصومه مفتش مالیه فردوس
شناسنامه
عنوان و نام پديدآور:
‎‎استخدام موقت معصومه مفتش مالیه فردوس
حقوق:
‎‎a
منبع:
‎‎۲۵۱/۰۰۰۰۱۴
زبان اثر:
per
نوع:
همه انواع مدارک--متون--سند
جنس:
image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
‎Civil Servants
‎eng
‎Recruitment
‎Wages
‎Financial Management
‎اس‍ت‍خ‍دام‌
‎بازرسان
‎ح‍ق‍وق‌ و دس‍ت‍م‍زده‍ا
‎ک‍ارک‍ن‍ان‌ دول‍ت‌
‎م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ال‍ی‌
نام تنالگان به منزله موضوع:
‎‎موسسه کل انحصار دولتی تریاک
شماره کتابشناسي ملي:
‎‎۷۴۲۹۴۸۷
نام جغرافيايي به منزله موضوع:
‎‎Ferdows (Iran) ‎‎‏‫Khorasan (Iran: Province‭)‬‬ ‎‎خراسان ‎‎فردوس
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
‎‎‏‫استخدام موقت معصومه مفتش مالیه فردوس، حقوق و دستمزدها، انتقال او به موسسه انحصار دولتی تریاک و حقوق او.‬
داده هاي کلي پردازش:
20201230 per 50
شناسه كد كتاب:
7429487
منشا:
‎‎سازمان بازنشستگی کشوری
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :