صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
عنوان و نام پديدآور:
‏‫عرایض و گزارش‌های محمودخان ناصرالملک (فرمانفرما) والی ایالت خراسان به ناصرالدین شاه و امین‌السلطان‬
موضوع:
ن‍اص‍رال‍دی‍ن‌ ق‍اج‍ار , ، ش‍اه‌ ای‍ران‌ , ، ‏‫۱۲۴۷ - ۱۳۱۳ق.‬
ام‍ی‍ن‌ ال‍س‍ل‍طان‌ , ، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر ب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌ , ، ‏‫۱۲۷۵ - ‏۱۳۲۵ق.‬
ناصرالملک , ، محمودبن نبی , ‏‫، ‏‫۱۲۲۵ - ‏۱۳۰۵ق.‬‬
ی‍زدان‍ی‌ ش‍ی‍رازی‌ , ، ع‍ب‍دال‍وه‍اب‌ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر , ، ‏‫۱۲۴۲ -‏ ۱۳۰۴ق.‬
شجاع‌الدوله , ، امیرحسین بن رضاقلی , ، ‏‫ - ‏۱۳۱۱ق.‬
قوام‌الدوله , ، عباس , ‏‫، - ‏۱۳۱۴ق.‬
مشیرالدوله , ، یحیی‌بن نبی , ، ‏‫۱۲۴۷ - ‏۱۳۰۹ق.‬
رک‍ن‌ال‍دول‍ه‌ , ، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ , ، ۱۲۶۲-۱۳۱۸ق‌.
س‍ه‍ام‌ال‍دول‍ه‌ , ، ی‍ارم‍ح‍م‍دخان , ‏‫۱۲۵۴؟ - ‏۱۳۲۱ ق.‬
مؤتمن‌السلطنه , ، محمدرضا‌بن محمد‌ابراهیم , ‏‫،‏‫ - ‏۱۳۰۸ق.‬‬
حشمت‌الملک , ، امیر‌علم‌بن امیر‌اسدالله , ، ‏‫ - ‏۱۳۰۹ق.
نصرت‌الملک , ، علی‌مردان
حقوق:
a
منبع:
۲۹۵/۷۶۱۵
نوع:
سند
جنس:
image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
شاهزادگان Princes دربار و درباریان Courts and courtiers اج‍اره‌ Lease خالصجات قوای مسلح ملک مالکیت روح‍ان‍ی‍ان‌ Clergies ضرب و جرح س‍ی‍ل‌ Floods ق‍ت‍ل‌ Murder ناامنی دزدان Thieves حقوق و دستمزد Wages م‍م‍ی‍زی‌ م‍ال‍ی‍ات‍ی‌ Tax Auditing م‍ال‍ی‍ات‌ه‍ا Taxes کدخدایان گذرنامه Passports تحصن بست‌نشینی غله نگهداری و تعمیر Maintanance توپخانه قنات‌ها قورخانه سلاح‌های گرم ب‍ن‍اه‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ Historical Monuments س‍ی‍اق‌ Register ب‍ازرگ‍ان‍ان‌ Businessmen دست‌خط‌ها Autographs م‍ال‍ک‍ان اختلافات ملکی Landlords حاکم دزدی‌ Theft گمرک‌خانه رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌[۲] Foreign Relations ات‍ب‍اع‌ ب‍ی‍گ‍ان‍ه‌ Foreign Nationals م‍رزه‍ا Frontiers رودخ‍ان‍ه‌ه‍ا Rivers
نام تنالگان به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
ایران , . وزارت امور اقتصادی و دارایی . اداره کل بیوتات
شماره کتابشناسي ملي:
۴۴۶۱۸۸۰
نام جغرافيايي به منزله موضوع:
مشهد خراسان بجنورد سرخس کلات تبریز روسیه Russia Tabriz (Iran) Kalat (Iran) Sarakhs (Iran) ‏‫Bojnurd (Iran)‎‬ ‏‫Khorasan (Iran: Province‭)‬‬ Mashhad (Iran) شاندیز قوچان Quchan (Iran) Shandiz
يادداشتهاي مربوط به شماره هاي شناسايي:
‏‫آلبوم ۲-۴۷۶.‬
داده هاي کلي پردازش:
20161102 per 50
شناسه كد كتاب:
4461880
نمايش | تحويل
54.80.7.173
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: