صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
عنوان:
ج‍ن‍گ‌
منبع:
۵-۱۲۸۰۴
زبان اثر:
فارسی
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
جنس:
image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
داستان‌های آموزنده فارسی , -- مجموعه‌ها , --متون قدیمی تا قرن ۱۴ق. Didactic fiction, Persian , -- Collections موسیقی , -- متون قدیمی تا قرن ۱۴ Music , -- Early works to 20th century
يادداشتهاي کلي مربوط به اطلاعات توصيفي:
آغاز: , ب‍س‍م‌ ال‍ل‍ه‌ ال‍رح‍م‍ن‌ ال‍رح‍ی‍م‌: ب‍دان‌ ای‍دک‌ ال‍ل‍ه‌ ف‍ی‌ ال‍داری‍ن‌ ک‍ه‌ ه‍ی‍چ‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ب‍خ‍ورده‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ع‍ل‍م‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ن‍م‍ی‌رس‍د ... انجام: , ای‌ اه‍ل‌ ش‍وق‌ وق‍ت‌ گ‍ری‍ب‍ان‌ در ی‍دن‍ی‍س‍ت‌ دس‍ت‌ م‍را ب‍س‍وی‌ گ‍ری‍ب‍ان‌ ک‍ه‌ م‍ی‌ب‍رد
شماره کتابشناسي ملي:
‭ف‌۲۸۰۴
يادداشتهاي مربوط به شماره هاي شناسايي:
۲۱۳۹/د ۲۸۰۴ف
يادداشت کلي:
زبان: فارسی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
م‍طال‍ب‌ ای‍ن‌ ج‍ن‍گ‌ ب‍دی‍ن‌ ش‍رح‌ اس‍ت‌: ح‍ک‍ای‍ات‌ و دان‍س‍ت‍ن‍ی‍ه‍ای‌ اخ‍لاق‍ی‌ ب‍ا ج‍داول‌ ض‍روب‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ و م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ درب‍اره‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ در ح‍اش‍ی‍ه‌ اش‍ع‍اری‌ از ش‍اع‍ران‌ م‍ع‍روف‌ ک‍ه‌ در م‍دح‌ ب‍زرگ‍ی‌ ی‍ا ب‍ی‍ان‌ ح‍ادث‍ه‌ای‌ س‍روده‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. در ق‍س‍م‍ت‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ض‍م‍ن‌ ب‍ی‍ان‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ه‍ا ب‍ا ج‍داول‌ خ‍اص‌ گ‍وش‍ه‌ه‍ای‌ ه‍ر دس‍ت‍گ‍اه‌ ن‍ی‍ز ذک‍ر ش‍ده‌ و ب‍اخ‍ر
شناسه كد كتاب:
814987
نمايش | تحويل
192.168.32.137
نمایشگرهای مدرک
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: