شناسنامه
عنوان:
م‍ش‍ک‍وه‌ال‍ج‍ه‍اد ف‍ی‌ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ص‍اب‍ی‍ح‌ال‍ج‍ه‍اد
منبع:
۵-۱۰۴۴۹
زبان اثر:
فارسی
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
جنس:
image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
‏‫جهاد (فقه)‬‏‬ *Jihad (Islamic law)
يادداشتهاي کلي مربوط به اطلاعات توصيفي:
انجام: , ج‍ای‍ز ن‍ی‍س‍ت‌ در ای‍ن‌ زم‍ان‌ ق‍ت‍ل‌ م‍س‍ل‍م‍ان‌ و ح‍ک‍م‌ ب‍ل‍زوم‌ ک‍ف‍اره‌ وق‍ود در ن‍ه‍ای‍ت‌ ق‍وه‌ و ل‍غ‍ای‍ت‌ ص‍ح‍ت‌ اس‍ت‌ آغاز: , ک‍ت‍اب‌ م‍ش‍ک‍وه‌ ال‍ج‍ه‍اد. ب‍ع‍دال‍ب‍س‍م‍ل‍ه‌. ال‍ح‍م‍دل‍ل‍ه‌ رب‌ال‍ع‍ال‍م‍ی‍ن‌ و ال‍ص‍ل‍وه‌ وال‍س‍لام‌ ع‍ل‍ی‌ س‍ی‍دال‍م‍ج‍اه‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د ال‍م‍ح‍م‍ود ف‍ی‌ ال‍س‍م‍وات‌ والارض‍ی‍ن‌
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
/ آق‍اس‍ی‍دم‍ح‍م‍د آق‍اس‍ی‍دم‍ح‍م‍د
شماره کتابشناسي ملي:
‭ف‌۴۴۹
يادداشتهاي مربوط به شماره هاي شناسايي:
۴۴۹ف ۱۷۱۶-۲۵۶۹
يادداشت کلي:
زبان: فارسی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
ای‍ن‌ رس‍ال‍ه‌ ح‍اوی‌ م‍طال‍ب‌ دق‍ی‍ق‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ در م‍ب‍ح‍ث‌ ج‍ه‍اد اس‍ت‌. در ای‍ن‌ رس‍ال‍ه‌ آی‍ات‌ و اح‍ادی‍ث‌ و اخ‍ب‍ار و ف‍ت‍اوای‌ م‍ت‍ع‍دد راب‍ج‍ع‌ ب‍ج‍ه‍اد آم‍ده‌ و م‍طال‍ب‌ آن‌ ب‍س‍ی‍ار ع‍ال‍م‍ان‍ه‌ ت‍ح‍ری‍ر ی‍اف‍ت‍ه‌ اس‍ت‌
شناسه كد كتاب:
813389
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :