7429513 , ‎‎قرار‌داد استخدام معصومه خانم
شناسنامه
عنوان و نام پديدآور:
‎‎قرار‌داد استخدام معصومه خانم
حقوق:
‎‎a
منبع:
‎‎۲۵۱/۰۰۰۰۱۷
زبان اثر:
per
نوع:
همه انواع مدارک--متون--سند
جنس:
image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
‎Civil Servants
‎eng
‎Recruitment
‎Wages
‎Tailors
‎اس‍ت‍خ‍دام‌
‎ح‍ق‍وق‌ و دس‍ت‍م‍زده‍ا
‎خیاطان
‎ک‍ارک‍ن‍ان‌ دول‍ت‌
نام تنالگان به منزله موضوع:
‎‎‎(تهران) , ‎بیمارستان وزیری نجم‌آبادی
شماره کتابشناسي ملي:
‎‎۷۴۲۹۵۱۳
نام جغرافيايي به منزله موضوع:
‎‎Tehran (Iran) ‎‎تهران
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
‎‎‏‫قرار‌داد استخدام معصومه خانم به سمت مریضخانه وزیری، حقوق و دستمزدها.‬
داده هاي کلي پردازش:
20201230 per 50
شناسه كد كتاب:
7429513
منشا:
‎‎سازمان بازنشستگی کشوری
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :