صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه174.129.67.45
               
عنوان و نام پديدآور:
روزن‍ام‍ه‌ دول‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ای‍ران
همکار:
ص‍ن‍ی‍ع‌ال‍م‍ل‍ک‌ غ‍ف‍اری‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۱۲۲۹؟ - ق‌۱۲۸۳
زبان اثر:
فارسی
نوع:
كتاب چاپي
LCC:
DSR۱/۵
‭د۹ ۱۳۷۰
شماره رکورد کتابشناسي :
۹۵۵/۰۷۴۵۰۵
جنس:
Image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ق‍اج‍اری‍ان‌، ۱۳۴۴ - ۱۱۹۳ق‌. -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ nli ن‍اص‍رال‍دی‍ن‌ ق‍اج‍ار، ش‍اه‌ ای‍ران‌، ق‌۱۳۱۳ - ۱۲۴۷ nli ای‍ران‌ -- اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ق‍رن‌ ق‌۱۳ nli روزن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ nli ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ق‌۱۳ nli دول‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ (روزن‍ام‍ه‌) nli
شماره کتابشناسي ملي:
‭م‌۷۱-۴۵۹۱
شناسه افزوده (تنالگان):
ك‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
يادداشتهاي مربوط به مندرجات:
ج‌. --. ۴۷۲ - ۵۵۰ .۱
داده هاي کلي پردازش:
20060717 per 50
شناسه كد كتاب:
505806
شماره جلد:
جلد 2
شماره نسخه:
نسخه 1
توصيف مجموعه:
مجموعه انتشارات سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران
نیم نگاه | تحويل

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: