7429443 , ‎‎پرونده استخدامی سر‌کیس آقا‌‌نیانس
شناسنامه
عنوان و نام پديدآور:
‎‎پرونده استخدامی سر‌کیس آقا‌‌نیانس
حقوق:
‎‎a
منبع:
‎‎۲۵۱/۰۰۰۰۱۱
زبان اثر:
per
نوع:
همه انواع مدارک--متون--سند
جنس:
image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
‎Civil Servants
‎eng
‎Recruitment
‎Labour Contracts
‎Wages
‎Retirement
‎اس‍ت‍خ‍دام‌
‎ب‍ازن‍ش‍س‍ت‍گ‍ی‌
‎ح‍ق‍وق‌ و دس‍ت‍م‍زده‍ا
‎ق‍رارداد ه‍ای‌ ک‍ار
‎ک‍ارک‍ن‍ان‌ دول‍ت‌
نام تنالگان به منزله موضوع:
‎‎شهرداری تهران
شماره کتابشناسي ملي:
‎‎۷۴۲۹۴۴۳
نام جغرافيايي به منزله موضوع:
‎‎Tehran (Iran) ‎‎تهران
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
‎‎‏‫پرونده استخدامی سر‌کیس آقا‌‌نیانس کمک مهندس شهرداری تهران، قرارداد استخدام، حقوق و دستمزدها، بازنشستگی و غیره.‬
داده هاي کلي پردازش:
20201230 per 50
شناسه كد كتاب:
7429443
منشا:
‎‎سازمان بازنشستگی کشوری
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :