شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان:
ک‍اف‍ی‌ (ف‍روع‌)
منبع:
۵-۴۱۸۸
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
جنس:
image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
اح‍ادی‍ث‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ -- ق‍رن‌ ۴ق‌. اح‍ادی‍ث‌ اح‍ک‍ام‌ -- ق‍رن‌ ق‌۴
يادداشتهاي کلي مربوط به اطلاعات توصيفي:
آغ‍از ن‍س‍خ‍ه‌: "ب‍س‍م‍ل‍ه‌، ک‍ت‍اب‌ ال‍طلاق‌ ب‍اب‌ ک‍راه‍ه‌ زوج‍ه‌ ال‍م‍واف‍ق‍ه‌ اخ‍ب‍رن‍ا ع‍ده‌ م‍ن‌ اص‍ح‍اب‍ن‍ا ع‍ن‌ اح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ع‍ن‌ اب‍ن‌ف‍ض‍ال‌ ع‍ن‌ اب‍ی‌ج‍م‍ی‍ل‍ه‌ ع‍ن‌ س‍ع‍دب‍ن‌ ظری‍ف‌ ع‍ن‌ اب‍ی‌ج‍ع‍ف‍ر ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍ل‍م‌... " ان‍ج‍ام‌ ن‍س‍خ‍ه‌: "ف‍ق‍ال‌ اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ ان‌ال‍ل‍ه‌ ع‍ز وج‍ل‌ ی‍ق‍ول‌ ل‍ق‍د ن‍ص‍رک‍م‌ ال‍ل‍ه‌ ف‍ی‌ م‍واطن‌ ک‍ث‍ی‍ره‌ ف‍ع‍ددن‍ا ت‍ل‍ک‌ ال‍م‍واطن‌ ف‍ک‍ان‍ت‌ ث‍م‍ان‍ی‍ن‌ ه‍ذا اخ‍ر ک‍ت‍اب‌ الای‍م‍ان‌ وال‍ن‍ذور و ال‍ک‍ف‍ارات‌... " : م‍ع‍رف‍ی‌ ک‍ت‍اب‌: رج‍وع‌ ش‍ود ب‍ه‌ش‍م‍اره‌ ۴۱۰۳ /ع‌ از ج‍ل‍د ح‍اض‍ر. ن‍س‍خ‍ه‌ ح‍اض‍ر ج‍ل‍د دوم‌ ف‍روع‌ ک‍اف‍ی‌ ب‍وده‌ و ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ذی‍ل‌ را در ب‍ردارد: طلاق‌، ع‍ت‍ق‌، ص‍ی‍د، ذب‍ائ‍ح‌، اطم‍ع‍ه‌ و اش‍رب‍ه‌، زی‌ و ت‍ج‍م‍ل‌ و م‍روه‌، رواج‍ن‌، وص‍ای‍ا، م‍واری‍ث‌، ح‍دود، دی‍ات‌، ش‍ه‍ادات‌، اح‍ک‍ام‌، و ای‍م‍ان‌ و ن‍ذور و ک‍ف‍ارات‌
عنوانهاي گونه گون ديگر:
ف‍روع‌ ک‍اف‍ی‌
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ی‍ع‍ق‍وب‌ ک‍ل‍ی‍ن‍ی‌ ک‍ل‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ی‍ع‍ق‍وب‌، - ق‌۳۲۹
ساير رده بندي ها:
۴۳۸
شماره کتابشناسي ملي:
‭ع‌۴۱۸۸
شناسه كد كتاب:
811338
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :