شناسنامه
عنوان:
آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ دول‍ت‌ م‍درن‌ درای‍ران‌ , : روی‍ک‍ردی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ب‍ه‌ زم‍ی‍ن‍ه‌ه‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌، ف‍رای‍ن‍د ت‍ک‍وی‍ن‌ و م‍اه‍ی‍ت‌ دول‍ت‌ م‍درن‌ درای‍ران‌
پديدآور:
/ ن‍گ‍ارش‌ رس‍ول‌ ف‍ض‍ل‍ی‌ اف‍ض‍ل‍ی‌، رس‍ول‌
نام سازمان:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ح‍ق‍وق‌ و ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌
نوع ماده:
همه انواع مدارک--متون--پايان نامه
نوع فایل:
image/jpg
موضوع:
ای‍ران‌
ت‍اری‍خ‌
ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌
آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ح‍ک‍وم‍ت‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
چکيده:
ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
شماره کتابشناسي ملي:
‭م‌۸۳-۱۶۶۹۱
يادداشت:
ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
شناسه كد كتاب:
830712
سال نشر:
٬ ۱۳۸۲
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :