صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
Les famavx voyages de Pietro Della Valle, gentil -homme romain, Svrnomme l'illvstre voyageur , avec vn denombrement tres exact des choses les plus curieuses؛Les famaux voyages de Pietro Della Valle, gentil -homme romain...‬
عنوان و نام پديدآور:
گزیده ؛ خ‍اورم‍ی‍ان‍ه‌ -- س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ۱۸۰۰م. هند -- سیر و سیاحت -- متون قدیمی تا ۱۸۰۰م. ‏ای‍ران‌ -- س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ۱۸۰۰م. ‏ت‍رک‍ی‍ه‌ -- س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ۱۸۰۰م.
موضوع:
French
زبان اثر:
Della Valle, Pietro
Pietro
مولف:
‏‫‎Paris‬‮‏‫‭‎:G.Clozier, 1662-1664‏‫1041-1043=‭‬
تاریخ انتشار:
كتاب چاپي
نوع:
France
شماره ثبت:
v. 2. Svite des Famevx voyages de Pietro Della Valle
چکیده:
ب‍خ‍ش‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ ای‍ران‌ ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ در س‍ال‌ ۱۳۴۸ ت‍وس‍ط ش‍ع‍اع‌ال‍دی‍ن‌ ش‍ف‍ا ب‍ا ع‍ن‍وان‌ س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ پ‍ی‍ت‍رو دلاوال‍ه‌ (ق‍س‍م‍ت‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ ای‍ران‌) ب‍ه‌ف‍ارس‍ی‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و در ت‍ه‍ران‌ ب‍وس‍ی‍ل‍ه‌ ب‍ن‍گ‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌
عنوان ديگر:
Image/jpg
جنس:
1
شماره جلد:
نسخه 1
شماره نسخه:
نیم نگاه | تحويل
54.162.227.37
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: