شناسنامه
عنوان:
تعامل‌یا‌تقابل‌دین‌و‌دولت‌در‌گفتمان‌سیاسی‌ایران‌معاصر
پديدآور:
/نگارش محمد موسوی موسوی، محمد.
نام سازمان:
دانشگاه تهران، دانشکده‌حقوق‌و‌علوم‌سیاسی.
نوع ماده:
همه انواع مدارک--متون--پايان نامه
نوع فایل:
image/jpg
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها:
پایان نامه , ‏‫( دکترا ) : علوم‌سیاسی.‬
موضوع:
قرن ۱۴.
م‍ذاک‍رات‌ دی‍پ‍ل‍م‍ات‍ی‍ک‌
دین‌و‌سیاست.
شماره کتابشناسي ملي:
۱۰۳۹۲۵۰
يادداشت:
کتابنامه ص. ۲۹۳-۳۱۱.
نام جغرافيايي به منزله موضوع:
ایران. جمهوری‌اسلامی‌ایران.
شناسه كد كتاب:
1039250
سال نشر:
، ۱۳۸۴.
پیوند ثابت:
http://dl.nlai.ir/UI/Permalink/212902
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :