صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان:
ش‍رح‌ ک‍اف‍ی‍ه‌
زبان اثر:
فارسي
نوع:
نسخه خطي
شماره ثبت:
جمهوری اسلامی ایران
808007
توصیف:
آغ‍از ن‍س‍خ‍ه‌: م‍ن‌ اب‍واک‌ اوک‍ان‍ا م‍ع‍رف‍ت‍ی‍ن‌ او م‍ت‍س‍اوی‍ی‍ن‌ م‍ث‍ل‌ اف‍ض‍ل‌ م‍ن‍ک‌ ...,ان‍ج‍ام‌ ن‍س‍خ‍ه‌: ب‍ح‍ذف‌ ال‍واآ و ک‍س‍ر ال‍زاآ ک‍ال‍ق‍ول‌ ف‍ی‌ ال‍ک‍ل‍م‍ه‌,: م‍ع‍رف‍ی‌ ک‍ت‍اب‌: ک‍اف‍ی‍ه‌ اب‍ن‌ح‍اج‍ب‌ در ن‍ح‍و ش‍روح‌ ب‍س‍ی‍ار دارد. ن‍س‍خ‍ا ح‍اض‍ر ک‍ه‌ م‍ت‍اس‍ف‍ان‍ه‌ ص‍ف‍ح‍ات‌ اول‌ آن‌ اف‍ت‍اده‌ ش‍رح‌ و م‍ت‍ن‍ی‌ اس‍ت‌ از ک‍ت‍اب‌ ک‍اف‍ی‍ه‌ ی‍ع‍ن‍ی‌ ب‍اب‍ت‍داآ م‍ت‍ن‌ ک‍اف‍ی‍ه‌ ذک‍ر ش‍ده‌ و ب‍ع‍د آن‌ م‍ت‍ن‌ ش‍رح‌ گ
جنس:
Image/jpg
شناسه كد كتاب:
808007
نمايش | تحويل
54.226.159.223
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: