1728097 , الخلاصة الحساب [نسخه خطی]
شناسنامه
پديدآور:
ش‍ی‍خ‌ ب‍ه‍ائ‍ی‌
م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌‏‫
۹۵۳ -‏۱۰۳۱ق.
عنوان:
الخلاصة الحساب [نسخه خطی]
موضوع:
حساب- قرن ۱۱ق.
زبان اثر:
عربی
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
شماره ثبت:
جمهوری اسلامی ایران
عنوان ديگر:
رس‍ال‍ه‌ م‍خ‍ت‍ص‍ری‌ اس‍ت‌ در م‍س‍ائ‍ل‌ م‍ه‍م‌ علم ح‍س‍اب‌ ، م‍ش‍ت‍م‍ل‌ ب‍ر ی‍ک‌ م‍ق‍دم‍ه‌ ، ده‌ ب‍اب‌ و یک خاتمه به شرح ذیل : المقدمه : الحساب علم یستعلم منه استخراج المجهولات العددیه من معلومات مخصوصه ... [ص۳] ، الباب الاول فی حساب الصحاح ... فی فصول : الفصل الاول فی الجمع [ص۴] ، الثانی فی التنصیف [ص۶] ، الثالث فی التفریق [ص۷] ، الرابع فی الضرب [ص۸] ، الخامس فی القسمة [ص۱۶] ، السادس فی الجذر [ص۱۹] ؛ الباب الثانی فی حساب الکسور و فیه ثلث مقدمات و سته فصول [ص۲۱] : المقدمة الاول : کل عددین غیر الواحد ... [ص۲۱ و ۲۲] ، المقدمة الثانیه فی مخرج الکسر [ص۲۳] ، المقدمة الثالثه فی التجنیس و الرفع [ص۲۵] ، الفصل الاول فی جمع الکسور و تضعیفها ، الثانی فی تنصیف الکسور و تفریقها [ص۲۶] ، الثالث فی ضرب الکسور [ص۲۷] ، الرابع فی قسمة الکسور ، الخامس فی استخراج جذر الکسور [ص۲۸] ، السادس فی تحویل الکسر [ص۲۹] ؛ الباب الثالث فی استخراج المجهولات بالاربعة المتناسبه [ص۲۹] ؛ الباب الرابع فی استخراج المجهولات بحساب الخطاین [ص۳۱] ؛ الباب الخامس فی استخراج المجهولات بالعمل بالعکس ( فی التحلیل و التعاکس ) [ص۳۳] ؛ الباب السادس فی المساحة و فیه مقدمه و ثلثه فصول : مقدمه : المساحة [ص۳۴] ، الفصل الاول فی مساحة السطوح المستقیمة الاضلاع [ص۳۷و۳۸] ، الثانی فی مساحة بقیه السطوح [ص۳۹] ، الثالث فی مساحة الاجسام [ص۴۱] ؛ الباب السابع فیما یتبع المساحات ( فی توابع المساحات) و فیه فصول [ص۴۲] : الفصل الاول فی وزن الارض لاجراء القنوات [ص۴۳] ، الثانی فی معرفة ارتفاع المرتفعات [ص ۴۴] ، الثالث فی معرفة عروض الانهار و اعماق لابار [ص۴۶] ؛ الباب الثامن فی استخراج المجهولات بطریق الجبر و المقابله و فیه فصلان : الفصل الاول فی المقدمات یسمی المجهول شیئآ ... [ص۴۷] ، الفصل الثانی فی المسائل الست الجبریه ... [ص۵۱] ؛ الباب التاسع فی قواعد شریفه و فوائد لطیفه [ص۵۷] ؛ الباب العاشر فی مسائل المتفرقه [بطرق مختلفه] تشحذ ذهن الطالب و تمرنه فی استخراج المطالب [ص۶۱] ؛ خاتمه فی مسائل المشکله [ص۷۳] . لازم به ذکر است که اندک اغلاط کتابتی سرفصل‌ها با استفاده از نسخه شماره ۱۱۳۷۹-۵ بر طرف شده . ای‍ن‌ اث‍ر ب‍اره‍ا در ای‍ران‌ و خ‍ارج‌ از ای‍ران‌ ب‍ه‌ طب‍ع‌ رس‍ی‍ده‌ اس‍ت‌.
جنس:
Image/jpg
شناسه كد كتاب:
1728097
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :