صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
عنوان:
ج‍ن‍گ‌ اش‍ع‍ار
منبع:
۵-۱۱۴۱۶
زبان اثر:
فارسی
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
جنس:
image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
شعر , -- مجموعه‌ها Poetry , -- Collections شاعران Poets
يادداشتهاي مربوط به شماره هاي شناسايي:
۱۴۶۱۶ف ۱۸۹۷/س/۶۴۰
يادداشت کلي:
زبان: فارسی.
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
دری‍ن‌ رس‍ال‍ه‌ از ص‍ف‍ح‍ه‌ ی‍ک‌ ت‍ا ۱۰۵ ن‍ام‌ م‍م‍دوح‍ان‌ زی‍ر م‍ن‍درج‌ اس‍ت‌: ن‍اص‍رال‍دی‍ن‌ ش‍اه‌، خ‍ان‌ خ‍ان‍ان‌، م‍ح‍م‍دش‍اه‌ غ‍ازی‌، ول‍ی‍ع‍ه‍د، م‍ه‍دع‍ل‍ی‍ا، ص‍اح‍ب‌ ال‍زم‍ان‌، ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ (ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌)، ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ش‍اه‌ م‍ردان‌، ش‍اه‌ رس‍ل‌، ش‍اه‌ ولای‍ت‌، ش‍اه‌ دی‍ن‌، ح‍س‍ن‌ ال‍ع‍س‍ک‍ری‌، ش‍اه‌ غ‍ری‍ب‍ان‌، ش‍اه‌ ش‍ج‍اع‌از ص‍ف‍ح‍ه‌ ۱۰۵ ب‍ب‍ع‍د ن‍ام‌ ش‍ع‍را
شناسه كد كتاب:
813790
نمايش | تحويل
192.168.32.137
نمایشگرهای مدرک
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: