شناسنامه
عنوان:
ج‍ن‍گ‌ اش‍ع‍ار
منبع:
۵-۱۱۴۱۶
زبان اثر:
فارسی
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
جنس:
image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
شعر , -- مجموعه‌ها Poetry , -- Collections شاعران Poets
يادداشتهاي مربوط به شماره هاي شناسايي:
۱۴۶۱۶ف ۱۸۹۷/س/۶۴۰
يادداشت کلي:
زبان: فارسی.
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
دری‍ن‌ رس‍ال‍ه‌ از ص‍ف‍ح‍ه‌ ی‍ک‌ ت‍ا ۱۰۵ ن‍ام‌ م‍م‍دوح‍ان‌ زی‍ر م‍ن‍درج‌ اس‍ت‌: ن‍اص‍رال‍دی‍ن‌ ش‍اه‌، خ‍ان‌ خ‍ان‍ان‌، م‍ح‍م‍دش‍اه‌ غ‍ازی‌، ول‍ی‍ع‍ه‍د، م‍ه‍دع‍ل‍ی‍ا، ص‍اح‍ب‌ ال‍زم‍ان‌، ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ (ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌)، ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ش‍اه‌ م‍ردان‌، ش‍اه‌ رس‍ل‌، ش‍اه‌ ولای‍ت‌، ش‍اه‌ دی‍ن‌، ح‍س‍ن‌ ال‍ع‍س‍ک‍ری‌، ش‍اه‌ غ‍ری‍ب‍ان‌، ش‍اه‌ ش‍ج‍اع‌از ص‍ف‍ح‍ه‌ ۱۰۵ ب‍ب‍ع‍د ن‍ام‌ ش‍ع‍را
شناسه كد كتاب:
813790
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :