شناسنامه
پديدآور:
م‍ی‍رزا م‍ه‍دی‌خ‍ان‌ م‍ن‍ش‍ی‌ اس‍ت‍رآب‍ادی‌
عنوان:
دره‌ ن‍ادره‌
موضوع:
ن‍ادر اف‍ش‍ار، ش‍اه‌ ای‍ران‌، ۱۱۰۰ - ۱۱۶۰ق‌.,nli,ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- اف‍ش‍اری‍ان‌، ۱۱۴۸ - ۱۲۱۸ق‌.,nli,ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ق‌۱۲,nli,۱۹۷ - ۹۳۹/چ‌۲۸۹
زبان اثر:
فارسي
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
شماره ثبت:
جمهوری اسلامی ایران
812884
توصیف:
آغ‍از ن‍س‍خ‍ه‌: "ب‍س‍م‍ل‍ه‌ دی‍ب‍اج‌ دی‍ب‍اچ‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ ک‍ت‍اب‌ ف‍ص‍اح‍ت‌ ق‍ری‍ن‌ م‍خ‍طط و م‍دب‍ج‌ از م‍دی‍ح‌ ...",ان‍ج‍ام‌ ن‍س‍خ‍ه‌: "... اذا ق‍دم‍ت‌ خ‍ات‍م‍ه‌ ال‍رزای‍ا ف‍ق‍د ع‍رض‍ت‌ س‍وق‍ک‌ ل‍ل‍ک‍س‍اآ",: م‍ع‍رف‍ی‌ ک‍ت‍اب‌: ک‍ت‍اب‍ی‌ اس‍ت‌ در اوض‍اع‌ ای‍ران‌ در آغ‍از ک‍ار ن‍ادر و س‍پ‍س‌ وق‍ای‍ع‌ ای‍ام‌ او ت‍ا ک‍ش‍ت‍ه‌ ش‍دن‍ش‌ در ف‍ت‍ح‌آب‍اد ق‍وچ‍ان‌ و وق‍ای‍ع‌ ی‍ک‍س‍ال‍ه‌ ای‍ران‌ پ‍س‌ از م‍رگ‌ وی‌ ن‍ث‍ر ای‍ن‌ ک‍ت‍ا
جنس:
Image/jpg
شناسه كد كتاب:
812884
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :