498146 , ‏‫ف‍ه‍رس‍ت ن‍س‍خ‌ خ‍طی‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ایران‬
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان و نام پديدآور:
‏‫ف‍ه‍رس‍ت ن‍س‍خ‌ خ‍طی‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ایران‬
همکار:
، ‏‫۱۳۰۳ - ‏ , ، سیدع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ , ، گردآورنده , ان‍وار
حقوق:
a
زبان اثر:
per
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--كتاب چاپي
ISBN:
‏‫‬‭‭ , ‏‫‭‭ ‎ ‭‭‬964-446-044 ‬‬-8 :‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ , ‏‫‬‭ ‭ 964-446-052-9 :‭‬‮‬‬‬ , ‏‫‬‭ ‎ 964-446-164-9 :‬‬‬ , ‏‫ : ‏‫‬‮‭978-964-446-000-5‬ , ‏‫‭‭ ‏‫‭978-964-446-326-6‬‭‬‬‬ :‬‬‬ , ‏‫ ‏‫‭978-964-446-546-8 :‬‬ , ‏‫ ‏‫‭978-964-446-585-7 :‬‬‬ , ‏‫: ‏‫‬‭ ‎964-446-080-4‬‬ , ‏‫: ‭ ‭‭964-446-121-5‮‬‬‬‬‬‬ , ‏‫: ‏‫‭964-446-049-9‬‬ , ‏‫: ‏‫‭964-446-095-2‬‬‬ , ‏‫: ‏‫‭964-446-096-0‬‬‬ , ‏‫: ‫‬‮‭978-964-446-047-0‬ , ‏‫: ‏‫‬‮‭978-964-446-052-4‬ , ‏‫: ‏‫‬‮‭978-964-446-097-5‬ , ‏‫: ‫‬‮‭978-964-446-266-5‬ , ‏‫: ‭‭‏‫‬‮‭978-964-446-267-2‬ , ‏‫: ‏‫‬‮‭978-964-446-268-9‬ , : ‏‫‭978-964-446-451-5‬‭‬‬‬ , ‏‫: ‏‫‭978-964-446-452-2‬‭‬‬‬‬ , : ‏‫‭978-964-446-453-9‬‭‬‬‬ , : ‏‫‭978-964-446-476-8‬‭‬‬‬ , : ‏‫‭978-964-446-495-9‬‭‬‬‬ , ‏‫:‏‫‬‮‭‬‮‭978-964-446-048-7‬‬ , ‏‫:‏‫‬‮‭978-964-446-049-4‭‮‬‬‬ , ‏‫:‏‫‬‮‭978-964-446-095-1‬‬ , ‏‫:‏‫‬‮‭978-964-446-096-8‬ , ‏‫‭‬‭‭964-446-071-5 ‬ :‬‬ , ‏‫‬‭964-469-450-5 :‏‫‬‭‏‫‬‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬ , ‏‫‭‭‭‫‬‮‭978-964-446-047-0 : ‬ , ‏‫‬‭978-964-446-082-2 :‬ , ‏‫‫‬‮‭978-964-446-094-4 : ‬ , ‏‫‭‭‭‭‭‬‬‬‬978-964-446-366-2 :‬‬‬ , ‏‫‭978-964-446-423-2 :‬‬ , ‏‫‭978-964-446-461-4 :‬‬ , ‏‫‭978-964-446-472-0 :‬‬ , ‏‫‭978-964-446-489-8 :‬ , ‏‫‭978-964-446-490-4 : , ‏‫‭978-964-446-492-8 :‬ , ‏‫‭978-964-446-496-6 :‬ , ‏‫‭978-964-446-530-7 :‬‬ , ‏‫‭978-964-446-531-4 :‬ , ‏‫‭978-964-446-536-9 :‬ , ‏‫‭978-964-446-544-4:‬ , ‏‫‭978-964-446-551-2 :‬ , ‏‫‭978-964-446-552-9 :‬ , ‏‫‭978-964-446-554-3 : , ‏‫‭978-964-446-555-0 :‬ , ‏‫‭978-964-446-584-0 :‬ , ‏‫‭978-964-446-606-9 :‬
LCC:
‏‫Z۶۶۲۱‭‬ ‭/م۷۲ , ‏‫‬‭‬‭‬‭‭‭ف۹ ۱۳۶۵ ‌ ‌‮‬‬
شماره رکورد کتابشناسي :
‏‫‬‭‬‭‭‬‮‭۰۱۱/۳۱‮‬‭‮‬
جنس:
image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
-- ایران , -- Catalogs , -- Catalogs , -- Iran , -- فهرست‌ها , -- فهرست‌ها , Manuscripts , Manuscripts, Arabic , Manuscripts, Persian , نسخه‌های خطی , نسخه‌های خطی عربی , نسخه‌های خطی فارسی -- Catalogs , -- Tehran , -- تهران , -- فهرست‌ها
عنوانهاي گونه گون ديگر:
ف‍ه‍رس‍ت ن‍س‍خ‌ خ‍طی‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ جمهوری اسلامی ایران‬. , ف‍ه‍رس‍ت‌ ن‍س‍خ‌ خ‍طی‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌. , ف‍ه‍رس‍ت ن‍س‍خه‌های خ‍طی‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ جمهوری اسلامی ایران‬.
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
‏‫/ ف‍راه‍م‌آورن‍ده‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ان‍وار ...[و ديگران] .‬
نام تنالگان به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
کتابخانه ملی ایران
شماره کتابشناسي ملي:
‏‫‭م‌۶۵-۱۱‬
شناسه افزوده (تنالگان):
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران , کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره:
کتابخانه ملی ایران از سال ۱۳۶۹ به کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و از سال ۱۳۸۱ به سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تغییر نام یافته است.
يادداشتهاي مربوط به عنوان و پديدآور:
جلدهایی از کتاب حاضر با عنوان « ‏‫ف‍ه‍رس‍ت ن‍س‍خ‌ خ‍طی‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ جمهوری اسلامی ایران‬» و «ف‍ه‍رس‍ت ن‍س‍خه‌های خ‍طی‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ جمهوری اسلامی ایران‬» و «ف‍ه‍رس‍ت ن‍س‍خ‌ خ‍طی‌سازمان اسناد و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ جمهوری اسلامی ایران‬» نیز منتشر شده است. , ‏‫ص‌. ع‌. ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‭‎‭National Library of Iran. A catalogue of the manuscripts in the‭‭ ‬‭national library of Iran‬.‬
يادداشتهاي مربوط به مندرجات:
‏‫.- ج. ۱۰. کتب عربی از شماره ۱۵۰۱ تا ۱۹۷۵ و ضمیمه از ف ۳۰۶۴ تا ۳۰۸۳‬ ‏‫.- ج. ۱۹. کتب عربی از شماره ۴۴۰۱- ۴۷۰۰ع‬/ تحقیق و تدوین زهره معیری، امیره ضمیری .- ج. ۳. کتب فارسی از شماره ۱۰۰۱-۱۵۰۰/فراهم‌آورنده عبدالله انوار .- ج. ۳۹. از شماره ۱۴۱۰۱ تا ۱۴۴۰۰/ تالیف هایده چیذری .- ج. ۷. کتب عربی از شماره ۱- ۵۰۰/ فراهم‌آورنده عبدالله انوار .- ج.۱۱. کتب عربی از شماره ۱۹۷۶- ۲۳۰۰ /فراهم‌آورنده ع‍ل‍ی‍ن‍ق‍ی‌ م‍ن‍زوی‌‮‬ .- ج.۱۲. کتب عربی از شماره ۲۳۰۱ - ۲۶۰۰/ فراهم‌آورنده حبیب‌الله عظیمی .- ج.۱۶.کتب عربی از شماره۳۵۰۱-۳۸۰۰/ فراهم آورنده حبیب‌الله عظیمی .- ج.۱۸.کتب عربی از شماره ۴۱۰۱ - ۴۴۰۰/ تحقیق و تدوین زهره معیری .- ج.۲. کتب فارسی از شماره ۵۰۱ - ۱۰۰۰ / فراهم‌آورنده عبدالله انوار ‏‫.- ج.۲۲. کتب عربی(قرآن) از شماره ۵۵۰۱ - ۶۰۵۰ع/ گردآورنده رضا خانی‌پور با نظارت حبیب‌الله عظیمی‮‬‮‬ .- ج.۲۳، ق.۱. از شماره ۶۰۵۱ - ۶۲۹۲/ تالیف مریم تفضلی‌شادپور .- ج.۲۳، ق.۲. از شماره ۶۲۹۳ - ۶۴۴۰ / تالیف مریم تفضلی‌شادپور .- ج.۲۸. از شماره ۷۶۰۱ تا ۷۹۰۰/ تحقیق و تدوین ناهید باقری خرمدشتی/ با نظارت معاونت کتابخانه ملی، اداره کل کتاب‌های خطی و نادر .- ج.۲۹. ازشماره ۷۹۰۱ تا ۸۲۰۰/ تالیف ناهید باقری‌خرمدشتی .- ج.۳۱. از شماره ۸۵۰۱ تا ۸۸۰۰ / تالیف مریم‌شکوه آذین / با نظارت معاونت کتابخانه ملی، اداره کل کتاب‌های خطی و نادر .- ج.۳۸. از شماره ۱۳۸۰۱ تا ۱۴۱۰۰ / تالیف پروین متواری‌سورکی،‌ زهره معیری .- ج.۴. کتب فارسی از شماره ۱۵۰۱ - ۲۰۰۰/ فراهم‌آورنده عبدالله انوار .- ج.۴۰. از شماره ۱۴۴۰۱ تا ۱۲۸۰۰ / تالیف هایده چیذری .- ج.۴۱. از شماره ۱۴۸۰۱ تا ۱۵۱۰۰ / تالیف هایده چیذری .- ج.۴۵. از شماره ۱۶۳۰۰ تا ۱۶۰۰۱/ تحقیق و تدوین هایده چیذری .- ج.۴۶. از شماره ۱۶۳۰۱تا ۱۶۶۰۰/ جعفر طباطبایی یزدی .- ج.۴۹. از شماره ۱۷۲۰۱ تا ۱۷۵۰۰ / تالیف اکرم مسعودی .- ج.۵. کتب فارسی از شماره ۲۰۰۱ -۲۵۰۰/ فراهم‌آورنده عبدالله انوار .- ج.۵۲. از شماره ۱۸۱۰۱ تا ۱۸۴۰۰ / تالیف پروین متواری‌سورکی .- ج.۵۴. از شماره ۱۸۷۰۱ تا ۱۹۰۰۰ / تالیف ناهید باقری‌خرمدشتی .- ج.۶.کتب فارسی از شماره ۲۵۰۱-۳۰۶۳/ فراهم‌آورنده عبدالله انوار .- ج.۶۲. از شماره ۲۱۱۰۱ تا ۲۱۴۰۰ / تالیف فرزانه آب‌پرور .- ج.۶۳. از شماره ۲۱۴۰۱ تا ۲۱۷۰۰ / صدیقه سلطانی‌فر .- ج.۶۵. از شماره ۲۲۰۰۱ تا ۲۲۳۰۰ / سفانه زمان‌زاده، شهرام سعیدی‌مهر .- ج.۶۷. از شماره ۲۲۶۰۱ تا ۲۲۹۰۰ / تالیف سیدعلی معظمی‌کندی، شهرام سعیدی‌مهر، حمزه مرادی‌بهرام .- ج.۶۹. از شماره ۲۳۲۰۱ تا ۲۳۵۰۰ / تالیف حمزه مرادی‌بهرام، سیدعلی معظمی‌کندی .- ج.۸. کتب عربی از شماره ۵۰۱ - ۱۰۰۰/ فراهم‌آورنده عبدالله انوار .- ج.۹. کتب عربی از شماره۱۰۰۱-۱۵۰۰/ فراهم‌آورنده عبدالله انوار .-ج. ۱۳. کتب عربی از شماره ۲۶۰۱ - ۲۹۰۰/فراهم‌آورنده حبیب‌الله عظیمی .-ج. ۱۷. کتب عربی از شماره ۳۸۰۱ - ۴۱۰۰/ ع‍ل‍ی‍ن‍ق‍ی‌ م‍ن‍زوی‌، ح‍ب‍ی‍ب‌‌ال‍ل‍ه‌ ع‍ظی‍م‍ی‌‮‬ .-ج‌. ۲۱. ک‍ت‍ب‌ ع‍رب‍ی‌ (ادع‍ی‍ه‌) از شماره ۵۰۰۱ - ۵۵۰۰ ع/ رض‍ا خ‍ان‍ی‌‌پ‍ور ، ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ح‍ب‍ی‍ب‌‌ال‍ل‍ه‌ ع‍ظی‍م‍ی‌‮‬ .-ج.۱۴.کتب عربی از شماره۲۹۰۱-۳۲۰۰/ فراهم‌آورنده امیره ضمیری .-ج.۱۵.کتب عربی از شماره ۳۲۰۱ - ۳۵۰۰/ تحقیق و تدوین امیره ضمیری .-ج.۲۰. از شماره ۴۰۷۱ تا ۵۰۰۰/ تالیف صدیقه سلطانی‌فر .-ج.۲۶. از شماره ۷۰۰۰ تا ۷۳۰۰/ تحقیق و تدوین صدیقه سلطانی‌فر .-ج.۲۷. از شماره ۷۳۰۱ تا ۷۶۰۰/ تالیف پروین متواری‌سورکی .-ج.۳۵. از شماره ۹۷۰۱ تا ۱۰۰۰۰/ تالیف اکبر شریف‌زاده/ با نظارت معاونت کتابخانه ملی، اداره کل کتاب‌های خطی و نادر .-ج.۳۷- از شماره ۱۳۵۰۱ تا ۱۳۸۰۰ /تالیف زهره معیری، معصومه فرشچی، امیره ضمیری/ بانظارت معاونت کتابخانه ملی اداره کل کتاب‌های خطی و نادر .-ج.۴۴. از شماره ۱۵۷۰۱ تا ۱۶۰۰۰/ تالیف هایده چیذری .-ج.۵۰. از شماره ۱۷۵۰۱ تا ۱۷۸۰۰/ تالیف صدیقه سلطانی‌فر/ با نظارت معاونت کتابخانه ملی، اداره کل کتاب‌های خطی و نادر ‏‫ج. ۱. کتب فارسی از شماره ۱ تا ۵۰۰‬/ فراهم‌آورنده عبدالله انوار
داده هاي کلي پردازش:
20060717 per 50
شناسه كد كتاب:
498146
شماره جلد:
39
پیوند ثابت:
http://dl.nlai.ir/UI/Permalink/1085499
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
روابط
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :