817926 , چ‍ه‍ار دروی‍ش‌
شناسنامه
عنوان:
چ‍ه‍ار دروی‍ش‌
زبان اثر:
per
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
جنس:
Image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌ nli
يادداشتهاي کلي مربوط به اطلاعات توصيفي:
ان‍ج‍ام‌ ن‍س‍خ‍ه‌: "...در دس‍ت‌ زش‍ت‌ ب‍ه‌ ن‍ی‍م‌ ج‍وه‍م‌ ن‍ب‍ود دل‍ت‍ن‍گ‌ م‍ش‍و ك‍ه‌ م‍ال‍ك‌ ال‍م‍ل‍ك‌ خ‍داس‍ت‌. ت‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌ ش‍د ق‍ص‍ه‌ چ‍ه‍ار دروی‍ش‌ ك‍ه‌ ه‍ر پ‍ادش‍اه‍ان‌ ه‍ر ب‍لاد ب‍ودن‍د." : م‍ع‍رف‍ی‌ ك‍ت‍اب‌: ی‍ك‍ی‌ از داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ درب‍اره‌ آزادب‍خ‍ت‌ ی‍ا ب‍ی‍دار ب‍خ‍ت‌ پ‍ادش‍اه‌ روم‌ و پ‍س‍ر او ب‍خ‍ت‍ی‍ار و چ‍ه‍ار دروی‍ش‌ اس‍ت‌ ك‍ه‌ ب‍ه‌ ن‍ق‍ل‌ ح‍ك‍ای‍ت‌ م‍ی‌پ‍ردازد. ای‍ن‌ ك‍ت‍اب‌ در ف‍ه‍رس‍ت‌ م‍ل‍ی‌ و ف‍ه‍رس‍ت‌ ن‍س‍خ‍ه‌ه‍ای‌ خ‍طی‌ ف‍ارس‍ی‌ م‍ن‍زوی‌ ب‍ه‌ م‍ح‍م‍داف‍ض‍ل‌ ه‍ن‍دی‌ و در ف‍ه‍رس‍ت‌ ه‍ن‍د ب‍ه‌ ام‍ی‍ر خ‍س‍رو ده‍ل‍وی‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ آغ‍از ن‍س‍خ‍ه‌: "ب‍س‍م‍ل‍ه‌. ال‍ه‍ی‌ در دی‍ار م‍ح‍ت‍ن‍م‌ ح‍ش‍م‍ت‌ پ‍ن‍اه‍ی‌ ده‌ ز درد داغ‌ ع‍ش‍ق‍م‌ ت‍اج‌ ت‍خ‍ت‌ و پ‍ادش‍اه‍ی‌ ده‌..."
ساير رده بندي ها:
۳۲/چ‌۸۸۵
شماره کتابشناسي ملي:
‭ف‌۴۹۸۵/۱
شناسه كد كتاب:
817926
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :

 


login