صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان و نام پديدآور:
رعد / سال نهـم / شماره 52
موضوع:
ای‍ران‌ -- اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ف‍ارس‍ی‌
زبان اثر:
فارسي
سردبير:
طب‍اطب‍ائ‍ی‌، ض‍ی‍اء‌ال‍دی‍ن‌،۱۲۷۰-۱۳۴۸
نوع:
روزنامه
شماره رکورد کتابشناسي :
1012294
شماره ثبت:
جمهوری اسلامی ایران
تاریخ انتشار:
13 ربيع الثاني 1336ه.ق
مدير مسئول:
طب‍اطب‍ائ‍ی‌، ض‍ی‍اء‌ال‍دی‍ن‌،۱۲۷۰-۱۳۴۸
عنوان ديگر:
سال نهـم / شماره 52
جنس:
Image/jpg
نمايش | تحويل
54.80.33.183
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: