صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان:
رئ‍ال‍ی‍زم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ در س‍ی‍ن‍م‍ای‌ ای‍ران‌ (۱۳۶۵ - ۱۳۷۵) و ن‍ق‍ش‌ آن‌ در س‍اخ‍ت‌ اف‍ک‍ار ع‍م‍وم‍ی‌
پديدآور:
رج‍ب‌ زاده‌ طه‍م‍اس‍ب‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
همکار:
اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا پ‍روی‍ز ف‍رخ‍زاد
اس‍ت‍اد م‍ش‍اور اح‍م‍د ض‍اب‍طی‌ ج‍ه‍رم‍ی‌
ف‍رخ‍زاد، پ‍روی‍ز
ض‍اب‍طی‌ ج‍ه‍رم‍ی‌، اح‍م‍د
نام سازمان:
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ - واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍ز، دان‍ش‍ک‍ده‌ ه‍ن‍ر و م‍ع‍م‍اری‌
نوع ماده:
پايان نامه
نوع فایل:
image/jpg
شماره کتابشناسي ملي:
‭۴۱۳۷۷۷
شناسه كد كتاب:
823980
سال نشر:
۱۳۷۷ - ۱۳۷۸
نیم نگاه | تحويل
52.55.177.115
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: