7429502 , ‎‎پرونده استخدامی عالمتاج عظیمی آشتیانی در دزفول
شناسنامه
عنوان و نام پديدآور:
‎‎پرونده استخدامی عالمتاج عظیمی آشتیانی در دزفول
حقوق:
‎‎a
منبع:
‎‎۲۵۱/۰۰۰۰۱۶
زبان اثر:
per
نوع:
همه انواع مدارک--متون--سند
جنس:
image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
‎Civil Servants
‎eng
‎Educational Administrators
‎Teachers
‎Recruitment
‎Girls Schools
‎Primary Schools
‎Wages
‎Retirement
‎اس‍ت‍خ‍دام‌
‎ب‍ازن‍ش‍س‍ت‍گ‍ی‌
‎ح‍ق‍وق‌ و دس‍ت‍م‍زده‍ا
‎ک‍ارک‍ن‍ان‌ دول‍ت‌
‎م‍دارس‌ اب‍ت‍دای‍ی‌
‎م‍دارس‌ دخ‍ت‍ران‍ه‌
‎م‍دی‍ران‌ آم‍وزش‍ی‌
‎معلمان
شماره کتابشناسي ملي:
‎‎۷۴۲۹۵۰۲
نام جغرافيايي به منزله موضوع:
‎‎Dezful (Iran) ‎‎دزفول
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
‎‎‏‫پرونده استخدامی عالمتاج عظیمی آشتیانی به سمت مدیری و آموزگاری دبستان دخترانه در دزفول، حقوق و دستمزدها ، بازنشستگی.‬
داده هاي کلي پردازش:
20201230 per 50
شناسه كد كتاب:
7429502
منشا:
‎‎سازمان بازنشستگی کشوری
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :