شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان و نام پديدآور:
Persische Marchen und Schwanke
حقوق:
a
زبان اثر:
ger
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--كتاب چاپي
LCC:
PIR۳۹۹۳ , ‏‫‭‭/‮‌ال‍ف‌‬۷پ‌۴ ۱۳۴۰
شماره رکورد کتابشناسي :
۳۹۸ /۲۰۹۵۵
جنس:
image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ا و ق‍ص‍ه‌ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌ -- ت‍رج‍م‍ه‌ش‍ده‌ ب‍ه‌آل‍م‍ان‍ی‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
عنوانهاي گونه گون ديگر:
‎Persische Marchen und Schwanke‬
آوانويسي عنوان:
)پ‍رزی‍ش‍ه‌ م‍رش‍ن‌ اون‍د }(...{
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
/ ‎Nacherzahlt von Lore Ehlers‬ ال‍رز، ل‍وره‌ ‎Ehlers, Lore‬
شماره کتابشناسي ملي:
‭م‌۷۹-۱۸۹۶۵
داده هاي کلي پردازش:
20061011 per 50
شناسه كد كتاب:
948155
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :