7429526 , ‎‎پرونده پرسنلی عبدالحسین اژدری در شیراز
شناسنامه
عنوان و نام پديدآور:
‎‎پرونده پرسنلی عبدالحسین اژدری در شیراز
حقوق:
‎‎a
منبع:
‎‎۲۵۱/۰۰۰۰۱۸
زبان اثر:
per
نوع:
همه انواع مدارک--متون--سند
جنس:
image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
‎Civil Servants
‎eng
‎Recruitment
‎Wages
‎Secondary Schools
‎Retirement
‎Girls Schools
‎اس‍ت‍خ‍دام‌
‎اضافه حقوق
‎ب‍ازن‍ش‍س‍ت‍گ‍ی‌
‎ح‍ق‍وق‌ و دس‍ت‍م‍زده‍ا
‎ک‍ارک‍ن‍ان‌ دول‍ت‌
‎م‍دارس‌ دخ‍ت‍ران‍ه‌
‎م‍دارس‌ م‍ت‍وس‍طه‌
شماره کتابشناسي ملي:
‎‎۷۴۲۹۵۲۶
نام جغرافيايي به منزله موضوع:
‎‎‏‫Shiraz (Iran)‎‬ ‎‎شیراز
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
‎‎‏‫پرونده پرسنلی عبدالحسین اژدری خدمتگزار دبیرستان شهدخت شیراز، حقوق و دستمزدها، اضافه حقوق، بازنشستگی.‬
داده هاي کلي پردازش:
20201230 per 50
شناسه كد كتاب:
7429526
منشا:
‎‎سازمان بازنشستگی کشوری
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :