صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
عنوان:
ال‍ج‍وه‍ر ال‍ن‍ض‍ی‍د ف‍ی‌ ش‍رح‌ م‍ن‍طق‌ ال‍ت‍ج‍ری‍د
منبع:
۵-۲۱۶۸
زبان اثر:
عربی
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
جنس:
image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
منطق Logic
يادداشتهاي کلي مربوط به اطلاعات توصيفي:
آغاز: , آغاز متن منطق تجرید از خواجه چنین است: ن‍ح‍م‍دال‍ل‍ه‌ ح‍م‍دال‍ش‍اک‍ری‍ن‌ و ن‍ص‍ل‍ی‌ ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍د و آل‍ه‌ ال‍طاه‍ری‍ن‌ و ب‍ع‍د ف‍ان‍ا اردن‍ا ان‌ ت‍ج‍رد اص‍ول‌ ال‍م‍ن‍طق‌... آغاز جوهر النضید فی شرح منطق التجرید چنین است: الحمدلله المتفرد بوجوب الوجود... انجام: , و اذا ق‍ص‍ر ال‍ش‍اع‍ر ف‍ی‌ م‍ح‍اک‍ات‍ه‌ ک‍ان‌ ک‍ال‍ق‍ای‍س‌ ال‍غ‍ال‍ط ف‍ی‌ ق‍ی‍اس‍ه‌... لان‌ ال‍م‍خ‍ی‍لات‌ ک‍ل‍م‍ا ک‍ان‍ت‌ اغ‍رب‌ ک‍ان‍ت‌ ال‍ذو اع‍ج‍ب‌ ف‍لا ی‍م‍ک‍ن‌ ض‍ب‍طه‍ا ک‍م‍ا ام‍ک‍ن‌ ض‍ب‍ط ال‍م‍واض‍ع‌ ف‍ی‌ اص‍ن‍اع‍ت‍ی‍ن‌ الاول‍ی‍ن‌. ول‍ی‍ک‍ن‌ ه‍ذا آخ‍ر م‍ان‍ورده‌ ف‍ی‌ ش‍رح‌ ه‍ذا ال‍ک‍ت‍اب‌. در پ‍ای‍ان‌ ن‍س‍خ‍ه‌ ج‍ای‌ گ‍ف‍ت‍گ‍و اف‍زوده‌ اس‍ت‌: وال‍ح‍م‍دل‍ل‍ه‌ رب‌ ال‍ع‍ال‍م
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
/علامه حلی ع‍لام‍ه‌ ح‍ل‍ی‌ , ، ح‍س‍ن‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌ , ، ‏‫۶۴۸ - ‏۷۲۶ق.‬
نام عنوان به منزله موضوع:
نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، ۵۹۷ - ۶۷۲ق , . تجریدالمنطق , -- نقد و تفسیر
يادداشتهاي مربوط به شماره هاي شناسايي:
۲۰۳۷-۱۵۲ ۲۱۶۸ع
يادداشت کلي:
زبان: عربی
يادداشتهاي مربوط به نسخه موجود:
حواشی اوراق: , اندكی حاشيه در برخی برگها هست.
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
تجريد الكلام فی تحرير عقايد الاسلام از خواجه نصير طوسی ( ۵۹۷-۶۷۲ ) در علم كلام شيعه در شش مقصد است و در عنوان شرح علامه حلی بر آن به نام " كشف المراد فی شرح تجريد الاعتقاد " با شماره ۱/۲۰۰۳ معرفی شده است. خواجه طوسی رساله ای در منطق نيز خارج از شش مقصد تجريد داشت كه به نام «منطق التجريد » شهرت دارد، علامه حلی غير از « كشف المراد » ياد شده شرحی نيز بر اين منطق تجريد دارد كه به نام « جوهر
يادداشت منشاء:
یادداشت های تملک: , مالک این نسخه لطفعلی صدرالافاضل از کتابشناسان معروف(۱۲۶۸-۱۳۵۰)در پشت برگ ۱، با خامه زيبای خود نوشته است كه اين نسخه جوهر النضيد تا آغاز فصل پنجم در برهان است و پس از آن كتابی ديگر مشروح در منطق می باشد، سپس در بالای چپ همان صفحه اول با نستعليق سرخ نوشته شده است : [ شرح اقناع من تصانيف علامه فناری بعد شرح منطق التجريد ] در پايان صفحه ( ۱۵۰ الف ) نيز با همان خط نستعليق
شناسه كد كتاب:
808644
نمايش | تحويل
192.168.32.137
نمایشگرهای مدرک
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: