7429467 , ‎‎پرونده استخدامی رقیه عصار در قم
شناسنامه
عنوان و نام پديدآور:
‎‎پرونده استخدامی رقیه عصار در قم
حقوق:
‎‎a
منبع:
‎‎۲۵۱/۰۰۰۰۱۳
زبان اثر:
per
نوع:
همه انواع مدارک--متون--سند
جنس:
image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
‎Civil Servants
‎eng
‎Dismissal
‎Recruitment
‎Wages
‎Leaves
‎اخ‍راج‌
‎اس‍ت‍خ‍دام‌
‎ح‍ق‍وق‌ و دس‍ت‍م‍زده‍ا
‎ک‍ارک‍ن‍ان‌ دول‍ت‌
‎م‍رخ‍ص‍ی‌ ه‍ا
نام تنالگان به منزله موضوع:
‎‎‏‫بیمارستان فاطمی (قم)‬
شماره کتابشناسي ملي:
‎‎۷۴۲۹۴۶۷
نام جغرافيايي به منزله موضوع:
‎‎‏‫Qom (Iran)‎‬ ‎‎قم
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
‎‎‏‫رونده استخدامی رقیه عصار خدمتگزار بهداری فاطمی قم شامل: قرار داد استخدام، حقوق و دستمزدها، مرخصی ها و غیره.‬
داده هاي کلي پردازش:
20201230 per 50
شناسه كد كتاب:
7429467
منشا:
‎‎سازمان بازنشستگی کشوری
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :